Hotărârea nr. 809/2009

privind acceptarea donatiei d-nei Maier Maria Susana Elisabeta, reprezentind suprafata totala de 351 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 156034 si 156035 inscrise in C.F. 156034 si 156035 Oradea, situat in Oradea str. Emil Isac si str. Vasile Lucaciu,

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-nei Maier Maria Susana Elisabeta, reprezentând suprafața totala de 351 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 156034 și 156035 înscrise in C.F. 156034 și 156035 Oradea, situat în Oradea str. Emil Isac și str. Vasile Lucaciu, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57878 din 23 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totala de 351 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 156034 și 156035, înscrise in C.F. 156034 și 156035 Oradea, situat în Oradea str. Emil Isac și str. Vasile Lucaciu, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 1013/02.09.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru Construire casa unifamiliala P și a Planșei ”4/U -Circulația terenurilor”, se propune lărgirea străzilor Emil Isac și Vasile Lucaciu, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 388/25.06.2009 d-na. Maier Maria Susana Elisabeta, donează Municipiului Oradea suprafața totala de 351 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 156034 și 156035, înscrise in C.F. 156034 și 156035 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-nei Maier Maria Susana Elisabeta, reprezentând suprafața totala de 351 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 156034 și 156035, înscrise in C.F. 156034 și 156035 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Tehnica

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   D-na Maier Maria Susana Elisabeta prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.809

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru