Hotărârea nr. 808/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Zifceac Ioan si sotia Zifceac Loredana Renata, reprezentind suprafata de 59 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158110 inscris in C.F. 158110 Oradea, situat in Oradea str. Capsunilor, cu destinatia de “drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Zifceac loan și soția Zifceac Loredana Renata, reprezentând suprafața de 59 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158110 înscris in C.F. 158110 Oradea, situat în Oradea str. Căpșunilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57876 din 23 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 59 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158110, înscris in C.F. 158110 Oradea, situat în Oradea str. Căpșunilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 441/22.04.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru Construire casa de locuit porți și împrejmuire, se propune lărgirea străzii Căpșunilor, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1068/07.08.2009 dl. Zifceac Ioan și soția Zifceac Loredana Renata, donează Municipiului Oradea suprafața de 59 mp., teren identificat cu nr. cadastral 158110, înscris in C.F. 158110 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Zifceac Ioan și soția Zifceac Loredana Renata, reprezentând suprafața de 59 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158110, înscris in C.F. 158110 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Direcția Tehnica

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   Dl. Zifceac Ioan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.808

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru