Hotărârea nr. 807/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Blocau Sebastian Daniel si sotia Blocau Elena Daniela, si a d-lui Copaciu Adrian si sotia Copaciu Rodica, reprezentind suprafata de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153275 inscris in C.F. 153275 Oradea, situat in

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Blocău Sebastian Daniel și soția Blocău Elena Daniela, și a d-lui Copaciu Adrian și soția Copaciu Rodica, reprezentând suprafața de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153275 înscris in C.F.

153275 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57874 din 23 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153275, înscris in C.F. 153275 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire case familiale S+P+E/M - str. D.Anghel nr. 5-9, front II, nr. cad. 5745/4, 5745/5, 5745/6, 18943, 18944, 18945, 18946, 19665, 19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 20482, 20483 și 153275 - Oradea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 551/29.06.2009 se propune lărgirea str. D.Anghel, la un profil transversal de 12,00 m (6,00 din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat identificat cu nr. cadastral 153275 Oradea, să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 307/11.05.2009 dl. Blocău Sebastian Daniel și soția Blocău Elena Daniela, și dl. Copaciu Adrian și soția Copaciu Rodica, donează Municipiului Oradea suprafața de 62 mp., teren identificat cu nr. cadastral 153275, înscris in C.F. 153275 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Blocău Sebastian Daniel și soția Blocău Elena Daniela, și a d-lui Copaciu Adrian și soția Copaciu Rodica, reprezentând suprafața de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153275, înscris in C.F. 153275 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Blocău Sebastian Daniel și soția Blocău Elena Daniela, și a d-lui Copaciu Adrian și soția Copaciu Rodica.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Serviciul Financiar Contabil

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   Dl. Blocău Sebastian Daniel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Dl. Copaciu Adrian prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.807

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru