Hotărârea nr. 806/2009

privind aprobarea cumpararii de la d-l Ruge Viorel si sotia Ruge Floare Lucia a cotei de 180/258 mp teren inscris in CF nr. 74.579 Oradea cu nr. topo 7845/1 situat in Oradea, str. Cimpului in vederea reglementarii profilului stradal.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cumpărării de la d-l Ruge Viorel si soția Ruge Floare Lucia a cotei de 180/258 mp teren înscris in CF nr. 74.579 Oradea cu nr. topo 7845/1 situat în Oradea, str. Câmpului în vederea reglementării profilului stradal.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.09.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea avizului de principiu pentru achiziționarea cotei de 180/258 mp teren înscris în CF 74.579 Oradea cu nr. topo 7845/1, situat în Oradea, str. Câmpului în vederea reglementării profilului stradal.

Conform CF nr. 74.579 Oradea, terenul cu nr. topo 7845/1 in suprafață totala de 258 mp, din care se propune pentru achiziționare cota de 180/258 mp, este proprietatea d-lui Ruge Viorel și soția Ruge Floare Lucia.

Această suprafață este necesară pentru lărgirea str. Câmpului de la trei la cinci m, in vederea realizării accesului în zonă și rezolvarea disfuncționalităților în circulația auto și pietonală.

In data de 30.01.2009 a avut loc o prima negociere intre reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Oradea si d-l Ruge Viorel. La baza prețului propus de Municipiul Oradea a stat raportul de evaluare întocmit de către SC „FAIRVALUE CONSULTING” SRL prin care s-a analizat condițiile de piața de la începutul anului si s-a fundamentat un preț de achiziție de 60 E/mp. Acest preț nu a fost acceptat de d-l Ruge Viorel care a solicitat 80 E/mp teren, fapt consemnat si in nota de negociere nr.41532/30.01.2009.

Prin adresa nr.54579/27.07.2009, d-l Ruge Viorel îți exprima din nou intenția vânzării terenului la prețul de 80 E/mp condiționat cu refacerea gardului din beton pe noua limita de proprietate.

Ca urmare, Serviciul Terenuri s-a adresat SC „IT BUSINESS MANAGEMENT” S.R.L. care a analizat oferta d-lui Ruge Viorel de achiziție a suprafeței de 180/258 mp prin raportul de evaluare anexat, fundamentând un preț de achiziție de 80 E/mp. In estimarea valorii evaluatorul a avut in vedere condițiile actuale de piață si motivarea ca aceasta este singura parcela de teren pe care este posibila lărgirea profilului str. Câmpului.

Ca urmare s-a solicitat întrunirea in data de 03.09.2009 a comisiei de negociere numita prin Hotărârea Consiliului Local nr.875/2008 pentru achiziția acestui teren care a constatat ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația in vigoare si a acceptat prețul de 80 E/mp pentru teren si refacerea gardului pe noua limita de proprietate.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. b) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), d), alin. 5 lit. c), alin.6 lit.a pct.13 și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă însușirea notei de negociere nr.56674/03.09.2009, pentru realizarea achiziției publice a suprafeței de teren de 180/258 mp teren de la dl.Ruge Viorel.

Art.2. Se aprobă prețul de achiziție in suma de 14 400 E, pentru cota de 180/258 mp din terenul înscris in CF 74.579 Oradea identificat cu nr. topo 7845/1, proprietate a numitului Ruge Viorel si soția Ruge Floare Lucia conform notei de negociere nr.56674/03.09.2009, care se va dezmembra conform schiței anexate în vederea reglementării profilului stradal.

Art.3. Se aprobă alocarea de la bugetul Administrației Imobiliare Oradea (Cap.70.02.20) “Alte cheltuieli in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale” a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de achiziția terenului liber de sarcini.

Art.4. Se aprobă reconstruirea de către Administrația Imobiliară Oradea a gardului din beton pe conturul noilor limite de proprietate, valoarea estimata aferenta construcției va fi de cca. 8000 lei pentru o lungime de 80 ml gard conform schiței cadastrale.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări-Gestiune

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.806

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”