Hotărârea nr. 805/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 525 mp teren constituit din nr. topo 9119/2 inscris in CF 7893 Oradea si darea acordului de principiu in vederea vinzarii prin negociere directa a cotei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 525 mp teren constituit din nr. topo 9119/2 înscris în CF 7893 Oradea și darea acordului de principiu in vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 16/525 mp teren situat în Oradea str. Privighetorii,nr.32 în favoarea d-nei Furdui Lucretia si fiul Furdui Calin.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57.869 din 23.09.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 525 mp constituit din nr. topo 9119/2 înscris în CF 7893 Oradea și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 16/525 mp teren.

D-na Furdui Lucretia si fiul Furdui Calin sunt proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Privighetorii, nr.32 , compus din casa de locuit, anexe si suprafața de 509 mp teren notat în CF 7893 Oradea, identificat cu nr topo 9119/2, dobândit in baza Ordinului Prefecturii Județului Bihor nr.11/1994 si 287/2009.

Conform identificării cadastrale imobilul situat in Oradea, str. Privighetorii, nr.32 se compune din una casa de locuit plus clădiri anexe si terenul aflat în proprietatea d-nei Furdui Lucretia si fiul Furdui Calin in suprafața de 509 mp si din cota de 16/525 mp teren cu nr.topo.9119/2 înscris in CF 7893 Oradea, proprietate a Statului Roman. Pentru această suprafață de teren d-na Furdui Lucretia si fiul Furdui Calin achită taxă folosință teren.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In temeiul art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991, republicată, privind fondul funciar,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.c, art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 525 mp

^Nr^TOPo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații

9192/2

7893 Oradea

525

525

Municipiul Oradea asupra cotei de 16/525 mp si Furdui Lucretia si fiul Furdui Calin asupra cotei de 509/525 mp teren si construcții

Art.2. Se aprobă trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a cotei de 16/525 mp din nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 16/525 mp teren identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea d-nei Furdui Lucretia si fiul Furdui Calin in vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art.2 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   D-na Furdui Lucretia si fiul Furdui Calin, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.805

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru