Hotărârea nr. 804/2009

privind aprobarea transmiterii in proprietate, fara plata, a suprafetei de 1735 mp teren situat in Oradea, str. Teiului, nr. 67, inscris in CF 153280 Oradea cu nr. cadastral 153280, in favoarea Parohiei Ortodoxe Romine Oradea Tei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transmiterii în proprietate, fără plată, a suprafeței de 1735 mp teren situat în Oradea, str. Teiului, nr. 67,

înscris în CF 153280 Oradea cu nr. cadastral 153280, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Oradea Tei.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57864 din 23.09.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea transmiterii în proprietate, fără plată, a suprafeței de 1735 mp teren înscris în CF 710 Oradea, identificat cu nr. cadastral 539 situat în Oradea, str. Teiului, nr. 67.

Analizând solicitarea Episcopiei Ortodoxe Române - Parohia Oradea Centrală, Consiliul Local al Municipiului Oradea prin HCL nr. 138/2000 a aprobat atribuirea unei suprafețe de 1.735 mp teren pentru construirea Bisericii Ortodoxe „Buna Vestire” -Oradea str. Teiului. Ca urmare s-au încheiat Contractul de comodat 122/29.06.2000 și Contractul de concesiune nr. 637/200.

Ca urmare a modificărilor aprobate la nivelul Episcopiei Ortodoxe Române - Parohia Oradea Centrală de schimbare a hramului Bisericii din Oradea, str. Teiului din „Buna Vestire” în „Nașterea Maicii Domnului” și înregistrarea la MF ANAF cu CIF nr.13762459 a administratorului noului lăcaș de cult “ Parohia Ortodoxă Română Oradea Tei” cu sediul în Oradea str. Teiului, nr topo 9285 s-a încheiat actul adițional din 25.04.2002 la contractele menționate.

În baza HCL nr. 781/2004 privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor deținute în concesiune de lăcașele de cult și organizațiile bisericești s-a reziliat contractul de concesiune și s-a încheiat actul adițional nr.2/16.08.2004 la contractul de comodat nr. 122/2000.

Imobilul identificat cu nr. cadastral 153280 provine din conversia de pe hârtie a CF 710 Oradea prin preluarea suprafeței și conturului vechiului nr. cadastral 539, ce se compune din suprafața de 1735 mp teren proprietate a Municipiului Oradea și construcții bisericești cu suprafața desfășurată de 498 mp proprietate a Parohiei Ortodoxe Române Oradea Tei.

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), (2), din Legea nr 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. b) art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în proprietate, fără plată, a suprafeței de 1735 mp teren situat în Oradea str. Teiului, nr. 67, înscris în C.F.153280 Oradea cu nr. cadastral 153280, în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Oradea Tei.

Art. 2. Se împuternicește Administrația Imobiliară Oradea să facă diligențele necesare înscrierii în evidențele de Publicitate imobiliară a interdicției de înstrăinare sau schimbării destinației imobilului înscris în C.F.153280 Oradea, cu nr. cadastral 153280 timp de 30 ani conform art. .4 alin (1) din Legea 239/12.07.2007.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Ortodoxă Română Oradea Tei .

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

A.I.O. Serviciul Financiar - Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   Biserica Ortodoxă Română Oradea Tei prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.804

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru