Hotărârea nr. 803/2009

privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor masuri pentru asigurarea transparentei si eficientei achizitiilor publice si infiintarea Comisiei Municipale de Monitorizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor publice și înființarea

Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice, modificata și completată prin Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Oradea. nr.180 din 16.03.2009

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58.153 din 25.09.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor publice și înființarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.180 din 16.03.2009.

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza principiilor transparenței și a utilizării eficiente a fondurilor publice asigurate din bugetul local și ale art.36,alin.(2) lit.a), c) alin.(3),lit. b) precum și ale art.45 alin.(1) din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă înlocuirea domnului consilier local, Manea Mihai, din Comisia Municipală de Monitorizare a Achizițiilor Publice, cu domnul Andrica Liviu, consilier in cadrul Cabinetului Primarului Municipiului Oradea, acesta din urmă preluând atribuțiile de membru în Comisia Municipală de Monitorizare a Achizițiilor Publice.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

- domnul Manea Mihai

- domnul Andrica Liviu

 • - direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • - Administrația Imobiliară Oradea;

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea;

 • - Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanelor;

 • - Clubul Sportiv Municipal Oradea;

- Clubul Sportiv de Fotbal FC Bihor Oradea;

 • - S.C. Compania de Apă S.A.;

 • - S.C. Electrocentrale S.A.;

- R.A. Oradea Transport Local;

 • - Regia Autonomă de Piețe Agrement Salubritate;

 • - S.C. Drumuri Orășenești S.A.;

 • - R.E.R. Ecologice S.A.

 • - unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea;

 • - se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se postează pe www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.803

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru