Hotărârea nr. 802/2009

privind respingerea propunerii de notificare in vederea rezilierii sau neprelungirii (dupa caz) contractelor de inchiriere / de comodat a ONG-urilor, artistilor, artistilor plastici, pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta, aflate in ad

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE privind respingerea propunerii de notificare în vederea rezilierii sau neprelungirii (după caz) contractelor de închiriere / de comodat a ONG-urilor, artiștilor, artiștilor plastici, pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56289/27.08.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea notificării în vederea rezilierii sau neprelungirii (după caz) contractelor de închiriere / de comodat a ONG-urilor, artiștilor, artiștilor plastici, pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea,

Ținând seama de solicitările înaintate pentru găsirea unor noi locații pentru ONG-uri, artiști, artiști plastici

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit.c, alin.5 lit.a și ale art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se respinge propunerea de notificare în vederea rezilierii sau neprelungirii (după caz) contractelor de închiriere / de comodat a ONG-urilor, artiștilor, artiștilor plastici, pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea.

Art.2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile, Biroul Juridic

  • •  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și se postează pe www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.802


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila