Hotărârea nr. 801/2009

pentru aprobarea preluarii in folosinta gratuita a imobilului situat in Oradea, str. Cosminului, nr.1 proprietatea Fundatiei Casa Minunata si aprobarea unor masuri pentru dezvoltarea proiectului ”Centru de Zi pentru Copiii cu Dizabilitati”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea preluării în folosință gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Cosminului, nr.1 proprietatea Fundației Casa Minunată și aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea proiectului "Centru de Zi pentru Copiii cu Dizabilități”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57873 din data de 23.09.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea preluării în folosință gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Cosminului, nr.1 proprietatea Fundației Casa Minunată și aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea proiectului ” Centru de îngrijire Copiii cu Dizabilități”

În conformitate cu dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare;

Văzând dispozițiile O.U.G.nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de dispozițiile art. 36, alin (2) lit. c), d) alin. (5) lit.b), alin (6) lit.a) pct.2 ale art. 45, alin. (3) și ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă preluarea în folosință gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Cosminului, nr.1, proprietatea Fundației Casa Minunată, înscris în CF 150.964, pentru o durată de 10 ani cu scopul de a dezvolta un ”Centru de Zi pentru Copiii cu Dizabilități” în parteneriat cu Consiliul Local al municipiului Oradea - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și Administrația Social Comunitară Oradea;

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru imobilul situat în Oradea, str. Cosminului, nr.1, prin Administrația Imobiliară Oradea, pentru durata și scopul menționat la art.1, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3. Se aprobă elaborarea documentației tehnico-economice necesare accesării de fonduri europene în cadrul Axei 3.2. - Modernizarea infrastructurii sociale din cadrul Programului Operațional Regional, și suportarea acesteia din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, aprobat în condițiile legii, în valoare de 100.000 lei inclusiv T.V.A., respectiv 23.809 euro la un curs mediu de schimb de 4,2 lei/euro.

Art.4 Se aprobă contribuția municipiului Oradea cu partea de co-finanțare necesară accesării de fonduri europene, în procent de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, așa cum acestea vor fi stabilite prin devizul general de investiție de către proiectant si conform ghidului solicitantului aprobat pentru D.M.I. 3.2. în cadrul Programului Operațional Regional.

Art.5 Se aprobă derularea procedurii de achiziție publică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare pentru încheierea contractului de achiziție publică necesar realizării documentației tehnico-economice și anume: documentație de avizare și intervenție lucrări, proiect tehnic de execuție, caiet de sarcini, audit energetic, expertiză tehnică etc.,

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentelor măsuri de către Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe, Direcția Economică, Administrația Imobiliară Oradea și Administrația Socială Comunitară.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Direcția de Dezvoltare Durabilă

 • •   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

 • •   Administrația Social Comunitară Oradea;

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor; și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 28 septembrie 2009

  Nr.801


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

CONTRACT de COMODAT Încheiat azi __________/2009

Între:

Municipiul Oradea, Administrația Imobiliară Oradea, ambele cu sediul în Oradea, Piața Unirii, nr.1, reprezentate legal prin Ilie Bolojan - având funcția de primar ales, identificat prin cod fiscal R4328487 și cont bancar RO76TREZ21025120XXXXX deschis la Trezoreria Oradea și respectiv prin Horia Augustin Jarca - având funcția de director executiv în calitate de comodatar, pe de o parte

și

Fundația Casa Minunata, cu sediul în Oradea, str. Cosminului nr. 1, proprietar al imobilului din strada Cosminului nr. 1, reprezentată legal prin Adriana du Plessis - în calitate de director, identificată prin cod fiscal 4794150 și cont bancar nr. RO 03 BTRL 0050 1205 7413 41XX deschis la Banca Transilvania Oradea, în calitate de comodant, pe de altă parte

Părțile cunoscând prevederile legale în vigoare în domeniul administrării domeniului public și privat al municipiului Oradea, respectiv Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, respectiv Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, convin asupra încheierii prezentului

CO NT R ACT de C OMOD A T

În următoarele condiții:

Art.1 Obiectul prezentului contract de comodat îl constituie darea în folosință gratuită a imobilului si extinderii situat în Oradea, str. Cosminului, nr. 1, identificat în Cartea Funciară nr. 150964, cu nr. topo. 3330, în suprafață de 6640 mp, conform anexei 1 ( certificat de urbanism )si anexei 2. (Extras de carte funciara)

Art.2 Scopul pentru care imobilul este dat în folosință gratuită este de a dezvolta împreună cu Municipiul Oradea, prin intermediul fondurilor nerambursabile, un Centru de zi pentru copii cu dizabilități si copii care au nevoie de supraveghere îngrijire si educație.

Art.3 Durata pentru care imobilul este dat în folosință gratuită este de 10 ani, începând cu data semnării prezentului contract de dare în folosință gratuită.

Art.4. Fundația Casa Minunata în calitate de proprietar comodant al clădirii dă dreptul comodatarului, prin prezentul contract de comodat să execute toate lucrările de investiții, reparații capitale, de modernizare, de reabilitare sau de orice altă natură care sunt necesare să fie executate la imobil pentru a îndeplini funcțiunea de mai sus, așa cum acestea rezultă din proiectul tehnic de execuție elaborat de specialiști în domeniul tehnic și în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, toate investițiile realizate fiind în proprietatea comodantului din momentul realizării lor.

Art.5 Pentru folosința gratuită a imobilului, Municipiul Oradea nu datorează proprietarului Fundația Casa Minunata, chirie, redevență sau orice alte foloase bănești indiferent de natura acestora pe toată durata contractului de comodat

Art.6 Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea în calitate de comodatar are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să execute lucrările de reparații, investiții, reabilitări sau de orice altă natură care sunt necesare imobilului, din fonduri nerambursabile accesate în cadrul Programului Operațional Regional sau în cadrul oricărui alt program de altă natură, așa cum acestea rezultă din proiectul tehnic întocmit în acest sens, comodatarul se obligă să predea toate investițiile comodantului pe bază de proces verbal, urmând ca proiectul tehnic de execuție, inclusiv autorizația de construire și luare în folosință să fie întocmite pe numele proprietarului comodant;

 • b) să elaboreze documentația tehnico-economică necesară accesării de fonduri europene așa

cum prevede ghidul solicitantului elaborat în acest sens;

 • c) să utilizeze imobilul numai pentru scopul pentru care a fost dat în folosință gratuită, fiind strict interzisă utilizarea acestuia în alte scopuri.

 • d) să nu subînchirieze părți din imobil sau să asigure folosința părților din imobil pentru terți, indiferent de forma juridică identificată pentru a asigura această folosință în favoarea terților;

 • e) să contribuie cu cota-parte ce revine din valoarea lucrărilor necesare imobilului, respectiv cu cota de 2% precum și cu cheltuielile neeligibile destinate proiectului;

 • f) să păstreze destinația imobilului pe toată durata dării în folosință gratuită, iar în cazul în care este necesară schimbarea destinației imobilului aceasta să nu fie schimbată decât cu acordul scris al proprietarului;

 • g) să execute toate lucrările de reparații curente și de întreținere care sunt necesare imobilului, pe cheltuiala sa și ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala sa așa cum prevede Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, atât pe perioada realizării investiției cât si pe perioada duratei de garanție;

 • h) să achiziționeze pe seama fondurilor nerambursabile toate dotările și echipamentele necesare pentru ca bunul imobil să poată fi folosit scopului pentru care a fost dat în folosință gratuită;

 • i) să predea în bună stare imobilul și toate investițiile mobile și imobile realizate, inclusiv toate dotările și echipamentele necesare pentru ca bunul imobil să poată fi folosit în continuare. de comodant în scopul pentru care a fost dat în folosință.

Art.7 Fundația Casa Minunata în calitate de proprietar al clădirii și de comodant are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să predea bunul imobil, cu datele de identificare de mai sus, în starea tehnică în care acesta se găsește;

 • b) să asigure folosința bunului imobil, pe toată durata pentru care a fost dat în folosință gratuită și potrivit scopului pentru care este asigurată folosința gratuită;

 • c) să execute pe cheltuiala sa, orice alte lucrări care au fost prevăzute în proiectul tehnic, alte lucrări ce cad în sarcina proprietarului de clădiri în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • d) să asigure pe cheltuiala sa, prin eforturi proprii sau pe bază de parteneriat cu entități specializate în acest sens, inclusiv cu unitățile școlare pe care le coordonează, managementul activităților din centrul de zi pentru copii cu dizabilități si copii care au nevoie de supraveghere.

 • e) să nu adopte nici un fel de măsuri care privesc schimbarea proprietarului clădirii, a destinației imobilului sau să cedeze folosința bunului imobil terților, dacă aceste măsuri ar pune în pericol activitatea centrului, pe toată durata contractului de comodat;

 • f) să preia bunul imobil în bună stare tehnică, la data expirării duratei contractului de dare în folosință gratuită.

Art.8 Contractul de comodat se reziliază, de plin drept și fără intervenția instanței de judecată, în una din următoarele situații:

 • a) nu sunt obținute fonduri nerambursabile pentru executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și investiții la imobil sau cererea de finanțare depusă este respinsă;

 • b) Consiliul Local al municipiului Oradea, schimbă în totalitate sau în parte destinația imobilului fără acordul scris, prealabil al proprietarului;

 • c) proprietarul nu coordonează activitatea și nu desfășoară activități din vina sa exclusivă, prin eforturi proprii sau cu entități specializate pentru a funcționa Centru de zi pentru copii cu dizabilități si copii care au nevoie de supraveghere. În această situație proprietarul de clădire va suporta toate prejudiciile determinate de rambursarea fondurilor europene care trebuie restituite ca urmare a acestei stări de fapt;

 • d) proprietarul de clădire, nu execută pe cheltuială proprie și la timp, toate lucrările ce îi revin în sarcină, după expirarea termenului de garanție a lucrărilor de investiții, reabilitare sau modernizare ce au fost executate la imobil;

 • e) Consiliul local prin Administrația Imobiliara Oradea nu execută pe cheltuială proprie și la timp lucrările de reparații și întreținere necesare imobilului, care cad în sarcina lui în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • f) proprietarul de clădire înstrăinează proprietatea, schimbă destinația sau asigură folosință în tot sau în parte terților dacă această măsură pune în pericol activitatea din cadrul centrului. În acest caz proprietarul va suporta și prejudiciile determinate de rambursarea fondurilor europene precum și a oricăror altor cheltuieli generate de rambursarea acestor fonduri.

Art. 9 a) Urmărirea execuției lucrărilor necesare reabilitării imobilului, inclusiv receptia acestora conform reglementărilor legale, se va face de către reprezentantul desemnat de Fundatia Casa Minunata si de către reprezentantul desemnat de Consiliului Local al municipiului Oradea;

b) Nerespectarea clauzei contractuale de mai sus poate conduce la rezilierea contractului de

comodat, prin denunțare unilaterală si fără intervenția instanței de judecată;

c) Inițierea procedurilor de reziliere se va face de către partea interesată.

Art.10 a) Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres;

 • b) Cazurile de forță majoră sunt aduse la cunoștința părții interesate, în termen de cinci zile calendaristice de la data producerii acestora, dovedite pe bază de certificat eliberat în condițiile legii, de către organele competente;

 • c) De la data constatării cazurilor de forță majoră termenul de executare a prezentului contract de comodat se prelungește în mod corespunzător cu durata pentru care a fost constatat cazul de forță majoră.

Art.11 Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante, după aprobarea acestuia de către Consiliul Local al municipiului Oradea.

Art.12 Durata prezentului contract de comodat se poate prelungi prin acordul părților și pe bază de act adițional încheiat între părți.

Art.13Contractul de comodat se poate modifica și completa pe bază de act adițional încheiat între părți și cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de comodat, azi data de exemplare, în original câte două exemplare pentru fiecare parte.

, în patru


Fundatia Casa Minunata

Municipiul Oradea Prin

ILIE BOLOJAN


Prin

Adriana du Plessis

Primar

Administrația Imobiliară Oradea

J

HORIA AUGUSTIN JARCA

Director executiv

MĂRIOARA ROȘAN

Biroul Juridic

Direcția de Dezvoltare

J

Durabilă și Finanțări

MARCEL BOLOȘ

Director executiv

Direcția Economică

J

EDUARD FLOREA

Director executiv