Hotărârea nr. 800/2009

privind aprobarea achitarii cotelor parti pentru reparatiile necesare la imobilul situat in Aleea Strandului nr. 6.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

J

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achitării cotelor părți pentru reparațiile necesare la imobilul situat in Aleea Ștrandului nr. 6.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57.853 din 22.09.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, propune aprobarea achitării cotelor părți pentru reparațiile necesare la imobilul situat in Aleea Ștrandului nr. 6.

Având în vedere prevederile Legii locuinței nr.114/1996, Legea nr.230/2007 privind organizarea asociațiilor de proprietari, Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, toți proprietarii au obligația să ia masuri cu privire la întreținere, reparare a părților comune, iar cheltuielile se repartizează proporțional cu cota parte de proprietate.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Ținând cont de dispozițiile art. 36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a pct.17 ale art. 46 alin. (2) și ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă achitarea cotei părți de 41% ce revine administrației Imobiliare adică 28.050 lei cu TVA din

valoarea estimata de 68.154.17 lei si cotei de 189,83 lei din 463 lei valoarea documentației necesara obținerii

’                                                                                                                                                    J                                                            J

aviz C.M.U.A.T. din cap. 70.02.50 “Alte cheltuieli din domeniul locuințelor serviciilor și dezvoltării comunale, art. 2002 “reparații curente”

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de execuție lucrări cu S.C. YO & CO CONSTRUCT S.R.L. în vederea achitării cotei părți.

Art.3 Se aprobă achitarea cotelor parți, care se vor efectua numai după finalizarea si recepționarea lucrărilor real executate prin situații de lucrări confirmate de responsabilul tehnic (diriginte de șantier)

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliara Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •  Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

 • •   reprezentantul proprietarilor d-nul Ierina Vasile, prin grija Administrația Imobiliară Oradea,

 • •  S.C.YO & CO CONSTRCT, prin grija Administrația Imobiliară Oradea,

 • •  Se publică pe pagina web a municipiului Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 28 septembrie 2009

  Nr.800


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru