Hotărârea nr. 798/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala in regim de inaltime Parter, etapa II- str. Adevarului nr. 51A, nr.cad.16961 si 16962 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială în regim de înălțime Parter, etapa II- str. Adevărului nr. 51A, nr.cad.16961 și 16962 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 98559 din 24 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului de Detaliu

 • - Amplasare casă familială în regim de înălțime Parter, etapa II- str. Adevărului nr. 51A, nr.cad.16961 și 16962 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1696/2008-prelungit la solicitarea beneficiarului Tirtea Mircea, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarului, stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe familiale pe terenul situat pe str. Adevărului nr. 51/A, nr. cad. 16962, rezolvarea circulației carosabile și pietonale din str. Adevărului, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul luat în studiu, în suprafață totală de 417,0mp, s-a identificat cu nr. cadastral 16962 înscris în CF nr.157281-Oradea se află în proprietatea beneficiarului Tirtea Mircea și nr. cadastral 16961 înscris în CF nr.157216 - Oradea se află în proprietatea municipiului Oradea, cu destinația de drum public, în urma donației din partea beneficiarului Tirtea Mircea.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea, în apropierea intersecției străzilor Adevărului și Arinului, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Terenul, proprietatea beneficiarului, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, cu str. Adevărului. In prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Adevărului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și canalizare, există rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială în regim de înălțime Parter, etapa II- str. Adevărului nr. 51A, nr.cad.16961 și 16962 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casă familială în regim de înălțime propus Parter, pe parcela cu nr. cad. 19692

 • -   amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei 3/U- Reglementări:

 • -   limita de implantare gard: minim 6,0m din axul străzii Adevărului;

 • -   POT maxim propus: 35,0%, CUT maxim propus: 0,5;

 • -   amplasarea construcției se va realiza pana pe aliniamentul străzii (minim 6,0m din axul străzii Adevărului), retrasă lateral, față de mejdii, cu respectare Cod civil și retragere spate cu respectarea avizului nr. 5491/2006 al Apelor Române;

 • -    parcaj obligatoriu: minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -    Organizarea circulației: Strada Adevărului a fost propusă pentru a deveni stradă de categoria III, conform PUG municipiul Oradea. Profilul transversal al străzii va fi de 12,0m, fiind deja constituită jumătatea din dreptul parcelei beneficiarului, cu o lățime de 6,0m urmând ca latura opusă să facă obiectul altor documentații;

 • -   Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, alimentarea cu energie electrică, se vor rezolva prin racord la rețelele existente, colectarea apelor meteorice se va face în rigole stradale.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Zonal, Tirtea Mircea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.798

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”