Hotărârea nr. 797/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru construire Centru Expozitional, Calea Aradului nr. 127P, DN 79 Oradea – Arad - front II, nr.cad. 13869, 13870, 13709, 13711, 19660, 19661 si 19945- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru construire Centru Expozitional, Calea

Aradului nr. 127P, DN 79 Oradea-Arad - front II, nr.cad. 13869,13870,13709,13711,19660,19661 si 19945- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 113291 din 24 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru construire Centru Expozițional, Calea Aradului nr. 127P, DN 79 Oradea - Arad - front II, nr.cad. 13869, 13870, 13709, 13711, 19660, 19661 si 19945- Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Goian Viorel, Mihele Adrian și Mihele Florica, în baza certificatului de urbanism nr. 1279/01.04.2009, pentru extinderea limitei intravilanului în vederea amplasării unui centru expozițional compus din spații expunere închise și/sau deschise, spații de birouri, depozite, showroom-uri, spații de cazare și locuințe de serviciu, sala polivalentă, centru de presă, spații și anexe tehnice, spații administrative, alei, platforme carosabile și spații de parcare aferente pe terenul situat pe Calea Aradului la nr. 127P, identificat cu nr. cadastrale cu 13869, 13870, 13709, 13711, 19660, 19661 și 19945 aflate în proprietatea beneficiarilor, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Amplasamentul studiat este situat parțial în intravilanul municipiului și parțial în extravilanul municipiului Oradea, în frontul II pe drumul național DN 79 Oradea - Arad, partea dreapta, vis-a-vis de aeroport, în apropierea salonul de prezentare de materiale de construcții a societăți SC Bellini și a salonului auto SUZUKI.

Terenul este delimitat pe latura estică și vestică de terenuri aflate în proprietate privată iar pe laturile sudică și nordică

pe drumurile publice de acces din Calea Aradului.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona comercială și servicii C8, cu destinația servicii generale.

Terenul în suprafață totală de 57.547,0mp identificat cu nr. cad. 13869 înscris în CF nr.153078-Oradea și nr. cad. 13870 înscris în CF nr.153065-Oradea, se află în proprietatea beneficiarului Goian Viorel, cu promisiune de vânzare-cumpărare aut. 6776/2008 în favoarea lui Ilisie Flavius Ionel, nr. cad. 13709 înscris în CF nr.153169-Oradea, nr. cad. 13711 înscris în CF nr.153068-Oradea și nr. cad. 19945 înscris în CF nr.93313-Oradea se află în proprietatea beneficiarului Goian Viorel iar nr. cad. 19660 înscris în CF nr.152784-Oradea și nr. cad. 19661 înscris în CF nr.153033-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Mihele Florica cu soțul Mihele Adrian.

Pe amplasament nu există rețele edilitare.

Amplasamentul este accesibil din strada Calea Aradului, pe două drumuri amplasate la limitele nordică și sudică a

amplasamentului studiat.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru construire Centru Expozițional, Calea Aradului nr. 127P, DN 79 Oradea - Arad - front II, nr. cad. 13869, 13870, 13709, 13711, 19660, 19661 și 19945- Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Organizare urbanistică și reglementări:

 • -   Se propune extinderea intravilanului în vederea construirii unui Centru Expozițional (compus din spații expunere închise și/sau deschise, spații de birouri, depozite, showroom-uri, spații de cazare și locuințe de serviciu, sală polivalentă, centru de presă, spații și anexe tehnice) a unor spații administrative și unei zone de circulație auto și pietonal, alei, platforme carosabile și spații de parcare aferente;

 • -   Suprafața de teren propusă pentru a se introduce în intravilan S=13120,0mp;

 • -   Amplasarea construcțiilor și amenajarea incintei se vor realiza conform prevederilor și propunerilor din planșa „04-Reglementări” aferentă PUZ-ului:

- Centru Expozițional (compus din spații expunere închise și/sau deschise, spații de birouri, depozite, showroom-uri, spații de cazare și locuințe de serviciu, sală polivalentă, centru de presă, spații și anexe tehnice, alei, platforme carosabile și spații de parcare aferente) și spațiile administrative cu următoarele caracteristici:

 • -   construcții în regim maxim de înălțime: S+P, P+1E, P+2E, S+P+4E, cu respectarea prevederilor din avizul nr.19771/969 din 12-08-2009 al AAC Române, și anume respectarea înălțimii maxime a clădirilor de 22,0m, respectiv cota absolută maximă de 151,10m (144,10m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural + 22m înălțimea maximă a construcțiilor);

 • -   gabaritele clădirii vor fi corelate cu retragerea obligatorie față de DN1, respectiv minim 50,0m din axul străzii Calea Aradului (pe partea stânga intrare spre Oradea) impusă din considerente funcționale, estetice și ecologice;

 • -   Zona de circulație auto și pietonală, aleile, platformele carosabile și spațiile de parcare aferente au fost amplasate funcțional pentru a deservi clădirile: poziționate perimetral construcțiilor din incinta studiată, înspre limitele de proprietate și în vecinătatea acceselor în incintă;

-   P.O.T.max propus = 40,0%, C.U.T.max propus = 1,50;

 • -   Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, minim 20% din suprafața lotului;

Modernizarea circulației

 • -   Străzile principale (amplasate la limitele nordică și sudică a amplasamentului studiat) se propun a se reglementa la profil de minim 14,0m (7,0m din ax pe partea beneficiarilor);

 • -   Cele două străzi principale, cu caracter public, de acces la amplasament, propuse pentru lărgire la profil de 14,0m, pe lățimea de 7,0m pe partea beneficiarilor, conform planșei 03/U-Circulația terenurilor, se va constitui din:

- drumurile existente,

 • - cotele părți de teren din terenurile identificate cu nr. cad. 13869 înscris în CF nr.153078-Oradea, nr. cad. 13870 înscris în CF nr.153065-Oradea, nr. cad. 13709 înscris în CF nr.153169-Oradea, nr. cad. 13711 înscris în CF nr.153068-Oradea, nr. cad. 19945 înscris în CF nr.93313-Oradea,nr. cad. 19660 înscris în CF nr.152784-Oradea si nr. cad. 19661 înscris în CF nr.153033-Oradea, aflate în proprietatea beneficiarilor ca teren parțial intravilan și parțial extravilan;

 • -   Străzile interioare (de incintă) vor avea caracter privat și profil transversal variabil, de la minim 7,50m până la 14,0m;

 • -   Terenul destinate lărgirii drumurilor publice existente se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 03/U-Circulația terenurilor și ofertei de donație;

 • -   In urma cedării terenului și trecerii acestuia în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

 • -   Alinierea gardului incintei va ține cont de traseul drumurilor de acces din drumul colector paralel cu str. Calea Aradului, prevăzut în PUZ de zonă, fiind retras la minim 7,0m din ax în vederea asigurării unui profil transversal de minim 14,0m;

 • -   Accesul în incintă, în prima etapă, se va realiza din Calea Aradului, pe drumurile de acces (situate la limitele nordică și sudică a amplasamentului) propuse pentru reglementare la profil de 14,om, în condițiile impuse de Direcția Tehnică -Comisia de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea și de către administratorul drumului, până la finalizarea drumului colector;

 • -   Echiparea tehnico-edilitară:

 • -   Pentru alimentarea cu apă se propune racordarea la rețeaua existentă, pentru canalizarea apelor uzate se va executa un sistem de canalizare prin rezervor vidanjabil iar pentru alimentarea cu energie electrică se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă;

Conform angajamentului autentificat notarial, aferent PUZ, inițiatorii PUZ-ului se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care fac obiectul PUZ-ului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Zonal, Goian Viorel, Mihele Adrian și Mihele Florica, prin grija Biroului Avizări Planuri

Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.797


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “25” de voturi “pentru” și „1” vot „abținere”