Hotărârea nr. 796/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru amplasarea locuinte si construire casa P+M, str. Vintului, nr.10/G, nr cad. 4336/1 -:- 4336/7 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Lotizare teren pentru amplasarea locuințe și construire casă

P+M, str. Vântului, nr.10/G, nr cad. 4336/1 -:- 4336/7 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 80176 din 24 septembrie 2009, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Lotizare teren pentru amplasarea locuințe și construire casă P+M, str. Vântului, nr.10/G, nr. cad. 4336/1 -:- 4336/7 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Paul Ionel Viorel, în baza certificatului de urbanism nr.1547/07.05.2009, având ca scop parcelarea terenului situat pe str. Vântului în vederea amplasării de locuințe individuale și a reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, în nord-vestul localității, în zona de deal.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul studiat corespunde zonei R1a - locuințe izolate unifamiliale.

Terenurile din zonă sunt terenuri proprietate privată, libere de construcții.

Terenul în suprafață totală de S= 6267,0mp, s-a identificat cu nr.cad.4336/3 înscris în CF nr.154417-Oradea, în favoarea beneficiarului Paul Ionel Viorel, nr.cad.4336/1 înscris în CF nr.158307-Oradea, proprietar Stanciu Iulia Carmen, nr.cad.4336/2 înscris în CF NDF nr.3699-Oradea, proprietar Stanciu Iulia Carmen, nr.cad.4336/4 înscris în CF nr.150016-Oradea, proprietar Megyeri Gyongyi, nr.cad.4336/5 înscris în CF nr.158299-Oradea, proprietari Buda Mircea Teodor și Buda Adriana Florentina și nr.cad.4336/7 înscris în CF nr.158273-Oradea, proprietar Rugea Ramona Cornelia.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Vântului.

Rețele tehnico edilitare: zona este deservită de rețele de energie electrică și rețea de apă care urmează a se extinde dar nu beneficiază de rețea de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Lotizare teren pentru amplasarea locuințe si construire casa P+M, str. Vântului, nr.10/G - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele și conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Se propune parcelarea terenului studiat în 7 parcele destinate amplasării de locuințe familiale izolate:

 • -  condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • - mărimea lotului: minim 850 mp;

 • - front la strada: 23,50 m;

 • - regim maxim de înălțime propus: P+M;

 • - POT maxim propus = 35,0%;

- CUTmaxim propus = 0,50;

- parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • - condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 10% din suprafața lotului.

 • - amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa “U3- Reglementări Urbanistice” din proiectul nr.4/2009 întocmit de către SC Colonna Proiect - arh. Letea Dorin, cu respectarea recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr. 150/2009 întocmit de SC Geotehnicum SRL- geolog Mihai Tristaru, verificator geolog Elisabeta Bereczky:

- limita de implantare gard: minim 4,5m din axul drumurilor de acces.

 • - limita de implantare a construcțiilor: minim 6.0m de la aliniamentul drumului de acces identificat prin nr.cad.1664/1;

 • - retrageri laterale: total 10,5m (minim 4,50m pe o latura);

- retrageri spate: minim 9,0m;

 • - accesul la parcelele studiate se asigura din strada Vântului pe drumul de acces, cu profil transversal de 9,0m, identificat cu nr. cad. 1664/1 propus prin PUZ aprobat prin HCL 189/2002, drum care aparține domeniului public conform planșei ”U2 Circulația Terenurilor” din proiectul nr.4/2009 întocmit de către SC Colonna Proiect - arh. Letea Dorin si extras CF nr.158768 - Oradea

Echiparea tehnico-edilitară:

- Alimentarea cu energie electrică se va asigura prin branșament la rețeaua publică existentă în zonă, alimentarea cu apă se va asigura prin extinderea rețelelor existente în partea de vest a amplasamentului iar canalizarea menajeră se va realiza prin rezervor vidanjabil și mini stație de epurare

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Zonal, Paul Ionel Viorel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.796


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru