Hotărârea nr. 795/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Renasterii, nr.44, nr. cad. 157691 - 157697, nr. cad. 157497 - 157505 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe, str. Renașterii, nr.44,

nr. cad. 157691 - 157697, nr. cad. 157497 - 157505 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 85554 din 03 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasarea locuințe, str.Renașterii, nr.44, nr.cad. 157691 - 157697, nr.cad. 157497 - 157505 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei Lajos Anamaria Ileana, în baza certificatului de urbanism nr.1210/10.03.2008 prelungit, având ca scop parcelarea terenului situat pe strada Renașterii în vederea amplasării de locuințe individuale și a reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe str. Răspântiilor, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi.

Terenul proprietatea beneficiarului se învecinează cu terenuri proprietate particulară, construcțiile existente sunt în exclusivitate locuințe cu regim mic de înălțime.

Circulația în zonă se face pe strada Răspântiilor.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Terenul în suprafața totală de S= 12813,0mp, s-a identificat cu nr.cad.157691 înscris în CF nr.157691-Oradea, nr.cad.157692 înscris în CF nr.157692-Oradea, nr.cad.157693 înscris în CF nr.157693-Oradea, nr.cad.157694 înscris în CF nr.157694-Oradea, nr.cad.157695 înscris în CF nr.157695-Oradea, nr.cad.157696 înscris în CF nr.157696-Oradea, nr.cad.157697 înscris în CF nr.157697-Oradea, nr.cad.157497 înscris în CF nr.157497-Oradea, nr.cad.157498 înscris în CF nr.157498-Oradea, nr.cad.157499 înscris în CF nr.157499-Oradea, nr.cad.157500 înscris în CF nr.157500-Oradea, nr.cad.157501 înscris în CF nr.157501 - Oradea, nr.cad.157502 înscris în CF nr.157502-Oradea, nr.cad.157503 înscris în CF nr.157503-Oradea, nr.cad.157504 înscris în CF nr.157504-Oradea, nr.cad.157505 înscris în CF nr.157505-Oradea, în favoarea beneficiarei Lajos Anamaria, Szekelydy Kinga Emese, Szekelyidy Ilona, Szekelyidy Beatrix Kriszina ca teren intravilan.

In baza procurei speciale autentificată notarial nr.11060/H/6081/6082/2009 cu traducere legalizată nr. 1524/19.08.2009 acordată de Szekelydy Kinga Emese, Szekelyidy Ilona și a procurei speciale autentificată notarial nr.41016/H/126/2009 cu traducere legalizată nr. 1525/19.08.2009 acordată de Szekelyidy Beatrix numitei Lajos Anamaria, toate actele și avizele necesare întocmirii prezentului PUZ au fost emise pe numele Lajos Anamaria.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Renașterii.

Rețele tehnico edilitare: zona este deservită de rețele de energie electrică și rețea de apă care urmează a se extinde dar nu beneficiază de rețea de canalizare

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasarea locuințe, str. Renașterii, nr.44, nr. cad. 157691 - 157697, nr. cad. 157497 - 157505- Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele și conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre: -Se propune parcelarea terenului studiat în 12 parcele destinate amplasării de locuințe familiale izolate:

- condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • - mărimea lotului: minim 641 mp;

 • - front la strada: 20,00 m;

 • - regim maxim de înălțime propus: D+P+E(M);

 • - POT maxim propus = 35,0%;

- CUTmaxim propus = 0,60;

 • - parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire; - condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului.

 • - amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa “3/U-Propuneri și Reglementări” din proiectul nr.03/2009întocmitde arh. Cobe Aurel:

 • - limita de implantare gard: minim 6.0m din axul str. Răspântiilor și respectiv minim 3.5m din axul drumului carosabil privat (de acces la parcelele propuse).

 • - limita de implantare a construcțiilor: minim 6.0m de la aliniamentul străzilor de acces;

 • - retrageri laterale: minim 1,90m;

 • - retrageri spate: minim 6,0m;

 • - accesul la parcele se asigură din strada Renașterii pe o alee carosabilă privată cu profil transversal de 7,0m situată la limita estică a amplasamentului studiat, alee care se continuă cu un inel perimetral in jurul parcelelor cu nr. cad.157500 si 157504. Astfel se va asigura accesibilitatea la viitoarele loturi propuse, destinate locuirii și dotărilor de cartier.

 • - se propune lărgirea str. Renașterii la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor), conform prevederilor din PUZ, planșa “U/4 - Circulația terenurilor”

 • - str. Răspântiilor se va constitui din str. Răspântiilor existentă și terenul cu nr cad. 157696.

 • - terenul destinat lărgirii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U/4 -Circulația terenurilor , a ofertei de donație autentificate notarial nr.1279/21.07.2009

 • - în urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Echiparea tehnico-edilitară:

Alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețelele utilitare existente în zonă.

Inițiatorul PUZ-ului se obligă să realizeze extinderea utilităților la parcele (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, Lajos Anamaria Ileana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.795


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”