Hotărârea nr. 794/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinte individuale, str. Branului, nr. cad. 154659 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare locuințe

individuale, str. Branului, nr. cad. 154659 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 79866 din 03 august 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare locuințe individuale, str. Branului, nr. cad. 154659 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Sincai Simona Daniela și Serban Radu, Goia Maria Daniela și Dorel, Morara Aurelia Liliana și Gocan Lidicica Mihaela, în baza certificatului de urbanism nr.2316/23.07.2009, având ca scop extinderea limitei intravilanului în vederea integrării unui ansamblului de locuințe individuale și a reglementării accesului la terenul beneficiarilor, situat pe str. Branului, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este parțial în intravilanul și parțial în extravilanul municipiului Oradea, adiacent străzii Branului la limita vestică și adiacent prelungirii str. Branului la limita estică.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul situat în intravilan corespunde zonei R1a

 • - locuințe izolate unifamiliale iar perimetrul cuprins în extravilan este constituit din terenuri arabile, zona aflându-se într-o continuă dezvoltare.

Terenul în suprafață totală de S= 23613,0mp, s-a identificat cu nr.cad.154659 înscris în CF nr.154659 - Oradea, în favoarea beneficiarilor Sincai Simona Daniela și Serban Radu, Goia Maria Daniela și Dorel, Morara Aurelia Liliana și Gocan Lidicica Mihaela, ca teren parțial intravilan parțial extravilan. Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Branului.

Rețele tehnico edilitare: zona este deservită de rețele de energie electrică, apă și canalizare pe str. Branului, strada în programul de modernizare și extindere a infrastructurii cu toate utilitățile urbane.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare locuințe individuale, str. Branului, nr. cad. . 154659 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele și conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Se propune extinderea limitei intravilanului și parcelarea terenului studiat în vederea amplasării de locuințe:

 • -   principala funcțiune propusă : locuințe individuale izolate;

-   loturi propuse -23 parcele;

 • -  condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

-marimea lotului:minim 728mp;

- front la strada: 12,50 m;

 • - regim maxim de înălțime propus: D(S)+P+E(M);

-POTmaximpropus=35,0%;

-CUTmaximpropus=0,60;

 • - parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire; - condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului

 • -   amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U - Propuneri și Reglementări din proiectul nr.10/2009 întocmit de arh. Cobe Aurel cu respectarea recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr.858/iulie 2009 întocmit de Proiect Geo 2003 - verificator ing. Bogdan Ion;

 • -    limita de implantare gard: minim 6.0m din axul str. Branului și din drumul situat în prelungirea str. Branului (nr.topo 6341) și respectiv minim 3.5m din axul aleilor carosabile private (de acces la parcelele propuse)

 • -    limita de implantare a construcțiilor: minim 6.0m de la aliniamentul străzilor de acces;

-    retrageri laterale: minim 2,0m;

-   retrageri spate: minim 6,0m;

 • -  accesul la parcele se asigură din strada Branului și din drumul situat în prelungirea str. Branului;

 • -   se propune crearea unei alei carosabile private cu profil transversal de 7,0m care leagă str. Branului de drumul aflat în prelungirea str. Branului (nr.topo 6341) din care se deschid alte două alei carosabile private cu profil transversal de 7,0m , prevăzute cu zone de întoarcere . Astfel se va asigura accesibilitatea la viitoarele loturi propuse, destinate locuirii și dotărilor de cartier în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

 • -   în conformitate cu propunerile din PUZ, planșa U/4 - Circulația terenurilor se propune modernizarea căilor de acces existente.

 • - având accesul existent constituit pe profilul străzii Branului, și drumul situat în prelungirea str. Branului neconform din punct de vedere tehnic si urbanistic, proiectantul a luat în studiu posibilitatea lărgirii căilor de acces pentru a se transforma în artere principale cu prospect de minim 12,0m.

- strada Branului are asigurat profilul de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor) în dreptul amplasamentului.

 • -  se propune lărgirea drumului (nr. topo 6341) situat în prelungirea str. Branului la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea

beneficiarilor).

 • -  drumul situat in prelungirea str. Branului se va constitui din drumul existent și terenul propus pentru cedare domeniului public.

 • - terenul destinat lărgirii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U/4 -Circulația terenurilor , a ofertei de donație autentificate notarial

 • -   în urma acceptării donației ș trecerii terenurilor î proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Echiparea tehnico-edilitară:

Alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețelele utilitare existente în zonă.

 • -   Inițiatorul PUZ-ului se obligă să realizeze extinderea utilităților la parcele (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Sincai Simona Daniela și Serban Radu, Goia Maria Daniela și Dorel, Morara Aurelia Liliana și Gocan Lidicica Mihaela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.794


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”