Hotărârea nr. 793/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala S+P+E, imprejmuire teren si reglementare acces, str. Piatra Craiului f.n., nr. cad. 152292 si 152293 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E, împrejmuire teren și reglementare acces, str. Piatra Craiului f.n., nr. cad. 152292 si 152293 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102783 din 22 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E, împrejmuire teren și reglementare acces, str. Piatra Craiului f.n., nr. cad. 152292 si 152293 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Buda Francisc și Georgina, în baza certificatului de urbanism nr. 4553/04.12.2008, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale în zona străzii Piatra Craiului și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață totală de 2250,0mp, s-a identificat cu nr. cadastral 152292 înscris în C.F. nr.152292-Oradea și nr. cadastral 152293 înscris în C.F. nr.152293-Oradea și se află în proprietatea beneficiarilor Buda Francisc și Georgina, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord-estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe latura sudică a străzii Piatra Craiului, într-o zona a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Piatra Craiului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zona nu există rețea de alimentare cu apă și canalizare, există doar rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E, împrejmuire teren și reglementare acces, str. Piatra Craiului f.n., nr. cad. 152292 și 152293- Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Construire casă familială în regim de înălțime S+P+E, împrejmuire teren aferent și reglementare acces la amplasament prin lărgirea străzii Piatra Craiului la profil transversal propus de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

 • -  POT maxim propus = 35,0% , CUT maxim propus = 0,60;

 • -   Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 5/U-Reglementări:

- limita de implantare gard: 6,0m din ax strada Piatra Craiului;

 • -    limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Piatra Craiului;

 • -   retrageri laterale: minim 6,0m pe fiecare latura;

- retragere spate: minim 9,0m;

 • -   Accesul la parcela se va realiza pe strada Piatra Craiului propusa a se reglementa la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

 • -   Strada Piatra Craiului propusa pentru lărgire la profil transversal de 12,0m, pe lățimea de 6,0m din ax pe partea beneficiarilor, se va constitui din:

 • -    actuala stradă Piatra Craiului,

 • -   terenul identificat cu nr.cad.152293 înscris în CF nr.152293-Oradea reprezintă proprietatea beneficiarilor Buda Francisc și Georgina, ca teren intravilan;

 • -   Terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, conform prevederilor din planșa 4/U- Circulația terenurilor, și potrivit ofertei de donație nr. 677/16.03.2009;

 • -    In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

Dotarea cu utilități a viitoarei construcții: presupune extinderea rețelelor de apă și electricitate existente în zonă și respectiv realizarea unui rezervor vidanjabil pentru canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Buda Francisc și Georgina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

  CMUAT

  - Instituția Prefectului județului Bihor


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.793


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”