Hotărârea nr. 792/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta familiala S+P+M cu garaj si reglementare acces, str. Apateului, nr. cad. 17943 si 17944- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială S+P+M cu garaj și reglementare acces, str. Apateului, nr. cad. 17943 și 17944- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 163101 din 22 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială S+P+M cu garaj și reglementare acces, str. Apateului, nr. cad. 17943 si 17944- Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 891/25.02.2009 la inițiativa beneficiarilor Olar Liliana cu soțul Daniel, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale S+P+M, rezolvarea circulației carosabile și pietonale din str. Apateului, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de sud a localității, a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Amplasamentul este delimitat de terenuri particulare în curs de dezvoltare a funcțiunii de locuire. Terenul se situează la est de str. Apateului fără ieșire directă la stradă.

Din punct de vedere juridic, terenul în studiu are o suprafață de S = 528,0mp identificat cu nr.cad.17943 înscris în CF nr.153715-Oradea și nr.cad.17944 înscris în CF nr.158013-Oradea reprezintă proprietatea beneficiarilor Olar Liliana cu soțul Daniel, ca teren intravilan

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R2 zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu o densitate mai ridicată.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețele de apă și canalizare inclusiv rețeaua electrică aflându-se în

apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială S+P+M cu garaj și reglementare acces, str. Apateului, nr. cad. 17943 si 17944 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune construirea unei case familiale în regim de înălțime propus S+P+M cu garaj aferent și lărgirea drumului de acces (nr.cad.9398) la profil transversal de 9,0m (carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți);

 • -  amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa U3- Reglementări urbanistice:

- limita de implantare gard: 4,50m din axul drumului de acces;

 • -  limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii de acces;

 • -    retrageri laterale: 2,40m fata de mejdia stânga și respectiv 2,10m față de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 4,50m;

 • -   POT propus=35%, CUT propus = 0,5;

 • -   Drumul de acces (nr.cad.9398) propusă pentru lărgire la profil transversal de 9,0m, pe lățimea de 4,50m din ax pe partea beneficiarilor, se va constitui din:

- actualul drumului de acces (nr.cad.9398),

 • -    terenul identificat cu nr.cad.17943 înscris în CF nr.153715-Oradea, aflată în beneficiarilor Olar Liliana cu soțul Daniel,

 • -    Terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, potrivit ofertei de donație nr. 3028/02.07.2008; In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

 • -    Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețeaua existentă în zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Olar Liliana cu soțul Daniel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai

  Oradea, 28 septembrie 2009

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.792

  SECRETAR

  Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

  Ionel Vila