Hotărârea nr. 791/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta familiala S+P+E(M), imprejmuire teren si reglementare acces, str. Nufarului nr.169/D, nr.cad.157912 si 157913 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială S+P+E(M), împrejmuire teren și reglementare acces, str. Nufărului nr.169/D, nr.cad.157912 si 157913 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 62682 din 22 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială S+P+E(M), împrejmuire teren și reglementare acces, str. Nufărului nr.169/D, nr.cad.157912 si 157913 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1125/19.03.2009 la inițiativa beneficiarilor Koreni Alina-Ana și soțul Jan, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale S+P+E(M), împrejmuirea terenului și rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară

Terenul care face obiectul reglementării accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, in partea de sud a localității, pe drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul, inclus în proiectul PUZ- Coridorul de dezvoltare Oradea - Sinmartin.

Amplasamentul este delimitat de terenuri particulare în curs de dezvoltare a funcțiunii de locuire. Terenul se situează la sud de drumul de acces (identificat cu nr.cad.10889), fără ieșire directa la strada Nufărului.

Din punct de vedere juridic, terenul în studiu are o suprafață totală de S=485,0mp identificat cu nr.cad.157912 înscris în CF nr.157912-Oradea și nr.cad.157913 înscris în CF nr.157913 - Oradea și reprezintă proprietatea beneficiarilor Koreni Alina-Ana și soțul Jan, ca teren intravilan.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R2 zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu o densitate mai ridicată.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețele de apă și canalizare inclusiv rețeaua electrică aflându-se în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială S+P+E(M), împrejmuire teren și reglementare acces, str. Nufărului nr.169/D, nr. cad. 157912 si 157913 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Se propune:

 • -   construirea unei locuințe familiale în regim de înălțime propus S+P+E(M) de tip izolat,

 • -   reglementarea drumului, de acces la parcela, de la limita nordică (identificat cu nr.cad.10889) la profil transversal de

11,0m,

 • -   Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U- Reglementări urbanistice:

 • -   limita de implantare gard: minim 5,50m din ax drum de acces de la limita nordică (identificat cu nr.cad.10889);

 • -    limita de implantare a construcției: minim 4,50m de la aliniamentul străzii de acces de la limita nordică (identificat cu

nr.cad.10889);

 • -   retrageri laterale: minim 1,90m fata de fiecare latură;

 • -   retragere spate: minim 5,0m;

 • -   POT propus=35%, CUT propus= 0,70;

 • -   Totodată se propune lărgirea drumului de acces la parcela de la limita nordică (identificat cu nr.cad.10889) la profil transversal de 11,0m, conform prevederilor din planșa 4/U- Circulația terenurilor;

 • -   Drumul de acces de la limita nordică (identificat cu nr. cad. 10889) propus pentru lărgire la profil transversal de 11,0m, pe lățimea de 5,50m din ax pe partea beneficiarilor, se va constitui din:

- actualul drumului de acces (identificat cu nr. cad. 10889),

- terenul identificat cu nr. cad. 157912 înscris în CF nr. 157912-Oradea reprezintă proprietatea beneficiarilor Koreni Alina-Ana și soțul Jan, ca teren intravilan;

- terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, conform prevederilor din planșa 4/U- Circulația terenurilor, și potrivit ofertei de donație nr. 2285/20.08.2009;

 • -   în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

 • -   Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețeaua existentă în zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Koreni Alina-Ana și soțul Jan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

  CMUAT

  - Instituția Prefectului județului Bihor


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.791


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”