Hotărârea nr. 790/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala duplex P+M - Etapa II, str. Frunzisului nr.3 nr. cad. 11196 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială duplex P+M - Etapa II, str. Frunzișului nr.3 nr. cad. 11196 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 92829 din 22 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială duplex P+M - Etapa II, str. Frunzișului nr.3 nr. cad. 11196 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1272/01.04.2009, la inițiativa beneficiarilor Togor loan Corneliu, Togor Mariana, Popa Claudiu Alin si Popa Cristina , în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case duplex pe parcela cu nr. cad. 11196 de pe str. Frunzișului, nr.3, reglementarea accesului la terenul beneficiarului, fiind studiată prin PUD - Etapa I aprobat prin HCL nr. 978/2007.

Terenul în suprafață de S=534,0mp s-a identificat cu nr. cad. 11196 înscris în CF nr. 158473 - Oradea în favoarea beneficiarilor Togor Ioan Corneliu și soția Mariana, și Popa Claudiu Alin și soția Cristina, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută .

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Frunzișului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită doar de rețea de alimentare cu energie electrică fiind lipsită de rețele de apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa II - amplasare casă familială duplex P+M, str. Frunzișului, nr.3, nr. cad. 11196 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei „6/U-Regementări tehnico-edilitare”, aferentă proiectului nr.28U întocmit de către SC Arhiforma SRL - arh. Cristi Moldovan:

  • - limita de implantare gard: 1,75m din ax alee carosabilă;

  • - limita de implantare: 5,87m de la aleea carosabila privata;

  • - retrageri laterale: minim 2,0m față de mejdia stânga respectiv 18,40m față de mejdia dreapta;

  • - retragere spate: minim 2,0m;

- POTmax = 35,0%, CUTmax = 0,50;

- parcaj obligatoriu: minim un loc/unitatea de locuit și /sau garaj inclus în clădire;

  • - accesul la parcela se realizează din strada Frunzișului reglementată la profil transversal de 12, m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), pe o alee carosabilă privată cu profil transvesal de 3,5m prevăzută cu alveole de depășire (conform HCL nr. 978/2007 si HCL nr.310/2008).

Echiparea edilitară : alimentarea cu apă se va realiza din puț forat propriu, canalizarea prin rezervor ecologic vidanjabil, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Togor Ioan Corneliu, Togor Mariana, Popa Claudiu Alin si Popa Cristina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

- Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.790

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”