Hotărârea nr. 79/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe individuale S+P+M - Etapa II, str. Pavilionul CFR si str. Gurghiului, nr. cad.18521...24, 18526...30, 18532...37, 18601...6, 18615...22, 18659...65, 18668...78, 18680

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale S+P+M - Etapa II, str.

Pavilionul CFR si str. Gurghiului, nr. cad.18521...24, 18526...30, 18532...37, 18601...6, 18615...22, 18659...65, 18668...78,

18680...91 si 18696 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 179601 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale S+P+M - Etapa II, str. Pavilionul CFR si str. Gurghiului, nr. cad.18521..24, 18526..30, 18532..37, 18601..6, 18615..22, 18659..65, 18668..78, 18680..91 si 18696 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 1628/14.04.2008 la inițiativa beneficiarilor Gligor Cristian si sotia Alina, Matei Cristian si sotia Iuliana, Petricas Floare si soțul Ioan, având ca scop integrarea ansamblului de locuințe individuale in zona preponderent de locuința, în vederea reglementarii accesului la terenul beneficiarilor din str. Pavilionul CFR, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul luat in studiu este cuprins in intravilanul municipiului, in partea nord-vest a localității, in cartierul Episcopia Bihor. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Terenul este delimitat de terenuri virane, străzile Pavilionul CFR si Gurghiului, si este traversat de linia electrica LEA 110kV.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R2 reglementează funcțiunea de locuire destinata locuințelor unifamiliale izolate.

În prezent în zonă există alimentare cu apa si canalizare și energie electrică. Va fi necesară extinderea acestor rețele și branșarea la acestea.

Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existenta in zona a cailor de comunicație precum si posibilitatea extinderii rețelelor tehnico-edilitare.

Terenul categoria arabil in suprafața totala de S= 33.885,0mp s-a identificat cu nr. cad.18521 înscris in CF nr.90909-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, cu destinația drum (alee carosabila privata), nr. cad.18522 înscris in CF nr.90910-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18523 înscris in CF nr.90911-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18524 înscris in CF nr.90912-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18526 înscris in CF nr.90897-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18527 înscris in CF nr.90898-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18528 înscris in CF nr.90899-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18529 înscris in CF nr.90900-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18530 înscris in CF nr.90901-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18532 înscris in CF nr.90903-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18533 înscris in CF nr.90904-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18534 înscris in CF nr.90905-Oradea in favoarea beneficiarilor Petricas Floare si soțul Ioan, nr. cad.18535 înscris in CF nr.90906-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina si Petricas Floare si soțul Ioan, nr. cad.18536 înscris in CF nr.90907-Oradea in favoarea beneficiarilor Petricas Floare si soțul Ioan, nr. cad.18537 înscris in CF nr.90908-Oradea in favoarea beneficiarilor Petricas Floare si soțul Ioan, nr. cad.18601 înscris in CF nr.90914-Oradea, in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18602 înscris in CF nr.90915-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18603 înscris in CF nr.90916-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18604 înscris in CF nr.90917-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18605 înscris in CF nr.90918-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18606 înscris in CF nr.90919-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, cu destinația drum (alee carosabila privata), nr. cad.18615 înscris in CF nr.90921-Oradea in favoarea beneficiarilor Matei Cristian si sotia Iuliana, nr. cad.18616 înscris in CF nr.90922-Oradea in favoarea beneficiarilor Matei Cristian si sotia Iuliana si Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18617 înscris in CF nr.90923-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18618 înscris in CF nr.90924-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18619 înscris in CF nr.90925-Oradea in favoarea beneficiarului Furtos Carol-Ionel, nr. cad.18620nscris in CF nr.90926-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18621 înscris in CF nr.90927-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18622 înscris in CF nr.90928-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18659 înscris in CF nr.90931-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18660 înscris in CF nr.90932-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18661 înscris in CF nr.90933-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18662 înscris in CF nr.90934-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18663 înscris in CF nr.90935-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18664 înscris in CF nr.90936-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18665 înscris in CF nr.90937-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18668 înscris in CF nr.90940-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18669 înscris in CF nr.90941-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18670 înscris in CF nr.90942-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18671 înscris in CF nr.90943-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18672 înscris in CF nr.90944-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18673 înscris in CF nr.90945-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18674 înscris in CF nr.90946-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18675 înscris in CF nr.90947-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18676 înscris in CF nr.90948-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18677 înscris in CF nr.90949-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18678 înscris in CF nr.90950-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18680 înscris in CF nr.90952-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18681 înscris in CF nr.90953-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18682 înscris in CF nr.90954-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18683 înscris in CF nr.90955-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18684 înscris in CF nr.90956-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18685 înscris in CF nr.90957-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18686 înscris in CF nr.90958-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18687 înscris in CF nr.90959-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18688 înscris in CF nr.90960-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18689 înscris in CF nr.90961-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18690 înscris in CF nr.90962-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18691 înscris in CF nr.90963-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina, nr. cad.18696inscris in CF nr.90965-Oradea in favoarea beneficiarilor Gligor Cristian cu sotia Alina.

Legă tura zonei cu municipiul se realizează pe stră zile Pavilionul CFR si Gurghiului prelungite pana in dreptul parcelelor.

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt prospectele actuale ale străzilor necorespunzătoare traficului si lipsa echipării tehnico - edilitare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale S+P+M - Etapa II, str. Pavilionul CFR si str. Gurghiului, nr. cad.18521...24, 18526...30, 18532...37, 18601...6, 18615...22, 18659...65, 18668...78, 18680...91 si 18696 - Oradea, in vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    Se propune crearea a noi bretele de circulație in vederea asigurării acceselor la cele 58 parcele de teren propuse (55 loturi pentru locuințe si 3 loturi de teren propuse pentru cu funcțiuni comercial);

 • -   Zonificarea funcționala: Principala funcțiune propusa in zona este cea de locuire. Zona studiata va cuprinde:

 • -   terenuri destinate locuințelor familiale;

 • -   terenuri destinate funcțiunii comerciale;

 • -   zone verzi amenajate ( locuri de joaca copii, zona de agrement si sport, amenajări locale ambientale si plantații de aliniament)

 • -   zone destinate circulației pietonale si carosabile, parcări;

 • -    Subzone destinate construcțiilor aferente echipării tehnico-edilitare;

 • -   Mobilarea parcelelor cu construcții si realizarea acceselor se vor realiza in conformitate cu propunerile din planșa "U3-Reglementari" :

 • -   regim maxim de inaltime: D(S)+P+E(M);

 • -   limita de implantare a construcțiilor: minim 6,0m de la limita trotuarului drumului de acces pentru zona comerciala si respectiv minim 4,50m de la limita trotuarului drumului de acces pentru zona de locuințe;

 • -    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -   retragere spate: cu respectare Cod civil;

 • -    parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

 • -  POTmax=35%, CUTmax=0,60;

 • -   Terenurile identificate cu nr. cad. 18531, 18624, 18692, 18666, 18679 destinate creării străzilor au fost cedate domeniului public al municipiului Oradea conform extraselor C.F. nr. 90951-Oradea, nr. 90964-Oradea, nr. 90938-Oradea, nr. 90902-Oradea si respectiv nr. 90930-Oradea;

 • -   Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, apa pluviala colectata in rigole, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețelele existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Gligor Cristian si sotia Alina, Matei Cristian si sotia Iuliana, Petricas Floare si soțul Ioan,, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 79


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.