Hotărârea nr. 789/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reparcelare lotizare existenta pentru amplasare locuinte individuale,str.I.P.Pincio – str. Tomas Morus, nr.cad. 153099, 153100, 153287, 153288, 152975, 152976,152977, 152978, 10059, 10062, 10064, 10065 – Orad

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reparcelare lotizare existentă pentru amplasare locuințe individuale, str.I.P.Pincio — str. Tomas Morus, nr.cad. 153099,153100,153287,153288,152975,152976,152977,152978,10059, 10062, 10064, 10065 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 62692 din 22 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reparcelare lotizare existentă pentru amplasare locuințe individuale, str.I.P.Pincio - str. Tomas Morus, nr.cad. 153099, 153100, 153287, 153288, 152975, 152976,152977, 152978,’10059, 10062, 10064, 10065 -Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Palotas luliu și Katona Marton Peter, în baza certificatelor de urbanism nr.602/11.01.2008 si 2202/10.07.2009, având ca scop parcelarea terenului identificat prin nr. cad. 10058 - 10066, situat între str. I.P.Pincio și str. Aurel Covaci, în vederea reglementarii accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord-est a localității în zona str. I.P.Pincio, str. Ghe. Pitut, str.Thomas Morus și str. Aurel Covacs

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul situat în intravilan corespunde zonei R1b

 • - locuințe izolate în regim mic de înălțime, zona aflându-se într-o continuă dezvoltare.

Terenul în suprafață totală de S= 5953,0mp, s-a identificat cu nr.cad.153099 înscris în CF nr. 153099 (provenit din nr.cad. 1 0058 înscris în CF nr. 1 50502-Oradea), nr.cad. 1 0059 înscris în CF nr. 1 50503-Oradea, nr. cad. 1 53287 înscris în CF nr. 153287 ( provenit din nr.cad.10060 înscris în CF nr.150504-Oradea), proprietari Katona Marton Peter și Katona Katalin; nr. cad.10062înscrisînCFnr.150506-Oradea,nr.cad.152977înscrisînCFnr.152977-Oradea(provenitdinnr.cad.10063înscris în CF nr. 1 50508-Oradea), nr.cad.10064 înscris în CF nr.150512-Oradea, nr.cad.10065 înscris în CF nr.150513 - Oradea, nr. cad. 152976 înscris în CF nr.152976 (provenit din nr.cad.10066 înscris în CF nr.150515-Oradea), proprietar Palotas Iuliu și nr.cad.10061 înscris în CF NDF nr.8138-Oradea, proprietar municipiul Oradea.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. I.P.Pincio, str. Thomas Morus, str. Aurel Covaci, str. Ghe. Pitut și str. Macului Rețele tehnico edilitare: zona este deservită de rețele de energie electrică, apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Reparcelare lotizare existentă pentru amplasare locuințe individuale, str.I.P.Pincio-str. Tomas Morus, nr. cad. 153099, 153100, 153287, 153288, 152975, 152976,152977, 152978, 10059, 10062, 10064, 10065- Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Se propune crearea a 8 parcele destinate amplasării de locuințe familiale izolate.

 • - Condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • - mărimea lotului: minim 467,0 mp;

 • - front la strada: minim15,40 m;

 • - regim maxim de înălțime propus: S+P+E+M;

 • - POT maxim propus = 35,0%;

 • - CUTmaxim propus = 0,50;

 • - parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • - condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului

 • - amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa U03-Reglementări dinproiectulnr.306întocmitdearh. Radu Fortis

 • - limita de implantare gard: minim 6.0m din axul străzilor de acces (str. I.P.Pincio, drumul cu nr.cad.10061 situat în prelungirea str. Thomas Morus, str. Aurel Covaci, str. Ghe. Pitut )

 • - limita de implantare a construcțiilor: minim 6.0m de la aliniamentul străzilor I.P.Pincio, drumul cu nr.cad.10061 situat în prelungirea str. Thomas Morus si Aurel Covaci, respectiv minim 4,50m de la aliniamentul străzii Gheorghe. Pitut;

 • - retrageri laterale: in total 6,0m, minim2,4m pe o latură;

 • - retrageri spate: minim 9,0m;

 • - accesul la parcele se asigură din strada str. I.P.Pincio, str. Thomas Morus, str. Aurel Covaci, str. Ghe. Pitut;

 • - în conformitate cu propunerile din PUZ, planșa U04 - Circulația terenurilor se propune:

 • -  deschiderea unei străzi cu profil transversal de 12,0 m situata in prelungirea str. Thomas Morus de la intersecția cu str. Gheorghe Pitut . Strada nou creata identificata cu nr. cad. 3258/4 si 10061 a fost cedata domeniului public cu destinația drum conformHCL 606/30.08.2007;

 • - lărgirea străzii Gheorghe Pitut la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor).

 • - profilul str. Gheorghe Pitut se va constitui din profilul actual al străzii si nr.cad. 153288 înscris în CF nr.153288 - Oradea, 153100 înscris în CF 153100 - Oradea, nr.cad.l52975 înscris în CF nr. 152975 - Oradea și nr. cad. 152178 înscris în CF. nr. 152178 - Oradea

 • - terenul destinat lărgirii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U04 -Circulația terenurilor și ofertelor de donație autentificate notarial nr.584/10.04.2009, 585/1.04.2009, 588/10.04.2009, 589/10.04.2009.

 • - in urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea.

Echiparea tehnico-edilitară:

Se vor realiza racordurile la rețelele edilitare din zonă (rețea de apă și canalizare, rețea electrică) pe cheltuiala beneficiarilor. Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Palotas Iuliu și Katona Marton Peter, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.789


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”