Hotărârea nr. 788/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare hotel in cladire existenta, str. Clujului nr.195, nr. cad. 5862 - Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare hotel în clădire existentă, str. Clujului nr.195, nr. cad. 5862 -

Oradea.

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 64180 din 10 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare hotel în clădire existentă, str. Clujului nr.195, nr. cad. 5862 - Oradea, elaborată de SC Nova Proiect SRL, în baza certificatului de urbanism 796/16.02.2009 și a avizului CMUAT 213/26.02.2009 la solicitarea beneficiarului SC Plastor SA, având ca scop stabilirea condițiilor de amenajare a unui hotel în construcția existentă, situată pe str. Clujului nr.195, a condițiilor de accesibilitate, regimul juridic al terenurilor și rezolvarea circulației în zona studiată.

Amplasamentul care face obiectul prezentului PUZ, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de est a localității, într-o zona industrială și de depozite. Terenul studiat se învecinează la nord-vest cu o instituție de învățământ, la nord-est cu Calea Clujului iar la sud - vest se află unități de producție și de depozitare ale Interoil, Petrom și Plastor.

În prezent terenul pe terenul studiat există o construcție în regim de înălțime P+3E cu destinația de cămin de nefamiliști al SC Plastor SA.

Conform Regulamentului Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, amplasamentul se află în zona R3a care permite realizarea de locuințe pentru una sau două familii, la limită cu zona I1destinată activităților manufacturiere și comerciale.

Terenul studiat are o suprafață de 792 mp, este identificat cu nr. cad. 5862 și potrivit CF NDF 75883-Oradea, atât terenul cât și construcția existentă, cu destinația cămin tineret-nefamiliști se află în proprietatea SC Plastor SA.

Accesul din Calea Clujului la terenul studiat se face pe o bretea betonată care deservește și unitățile de producție și de depozitare situate la capătul parcelei. Această bretea este amenajată pe parcela identificata cu nr. topo 8184/1 dezmembrată în parcelele 8184/21și 8184/22, ambele în proprietatea Statului Român, cu destinația arabil, potrivit extras CF 11878.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare amplasamentul beneficiază de rețele de alimentare cu apă canalizare, energie electrică și telefonie.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Amenajare hotel în clădire existentă, str. Clujului nr.195, nr. cad. 5862 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei, conform documentației tehnice anexate:

 • - Amenajare hotel în clădire existentă situată pe Calea Clujului nr.195, nr. cad. 5862

 • - regimul de înălțime: P+3;

 • - retrageri față de limitele parcelei: 8,40m față de frontul străzii Calea Clujului, 7,35m față de limita de sud-est a proprietății și min.4,5m față de limita de sud-vest a proprietății, conform planșa 3/A - Plan reglementări

 • - indicii de utilizare a terenului: POT max. 40%, CUT max. 1,75;

 • - Organizarea circulației în zonă: se desfășoară din Calea Clujului pe breteaua betonată existentă. În incintă se amenajează alei carosabile cu profil transversal de 3,5m, alei pietonale cu prospect variabil și 11 locuri de parcare;

 • - Asigurarea utilităților se face prin racordare la rețelele edilitare existente în zonă: alimentare cu apă, energie electrică, telefonie și canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Plastor SA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.788

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru