Hotărârea nr. 786/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spalatorie auto, service auto si atelier vulcanizare cu birouri (S+)P+E, str. Ciheiului nr.48/A, nr. cad. 20602 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spălătorie auto, service auto și atelier vulcanizare cu birouri

(S+)P+E, str. Ciheiului nr.48/A, nr. cad. 20602 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 106067 din 22 septembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spălătorie auto, service auto și atelier vulcanizare cu birouri (S+)P+E, str. Ciheiului nr.48/A, nr. cad. 20602 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.579/19.01.2009 la solicitarea beneficiarilor Nechita Marius cu soția Elena și Dobos Calin cu soția Gabriela, în scopul determinării condițiilor de construire și amenajare a unei spălătorii auto, service auto și atelier vulcanizare cu birouri in regim de înălțime (S+)P+E pe strada Ciheiului nr. 48/A, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul localității, în zona de sud-est a orașului, pe str. Ciheiului, a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire spre str. Ciheiului și servicii grele spre str. Ogorului.

Terenul este situat în vecinătatea intersecției străzii Ciheiului și strada Ogorului (drumul de centură), cu front la str. Ciheiului.

Amplasamentul este delimitat pe latura nord-vestică de strada Ciheiului, pe laturile estică, sudică și nordică de terenuri particulare. Circulația în zonă se desfășoară pe str. Ciheiului.

Terenul destinat realizării obiectivului în suprafață de 1000,0mp, identificat cu nr. cad. 20602 înscris în CF nr.94289-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Nechita Marius cu soția Elena și Dobos Călin cu soția Gabriela.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona comercială și de servicii C8, zonă destinată serviciilor comerciale grele, producătoare de zgomot, vânzări si/sau prezentări mașini, depozite.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona dispune de rețele de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică (gaz), existând posibilitatea de racordare la acestea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire spălătorie auto, service auto și atelier vulcanizare cu birouri (S+)P+E, str. Ciheiului nr.48/A, nr. cad. 20602 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire si amenajare spălătorie auto, service auto și atelier vulcanizare cu birouri în regim de înălțime (S+)P+E și respectiv a unei zone aferente funcțiunii constând dintr-o parcare aflată în incintă;

 • -   din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic, s-au stabilit următoarele condiții de amplasare și conformare a celor două corpuri de clădiri (A și B), inclusiv realizarea acceselor și organizarea circulației în incinta, conform prevederilor din planșa U03- Reglementari , cu respectarea prevederilor din aviz nr.267.348/30.03.2009 al Inspectoratului Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere :

 • -   construcția se va amplasa până pe mejdia dreapta și respectiv mejdia posterioară, retrasă la 22,0m de la aliniamentul străzii Ciheiului și respectiv minim 1,90m față de mejdia stânga, 2,0m față de mejdia stânga;

 • -   se vor amenaja minim 5 locuri de parcare, aferente funcțiunii, în incintă;

 • -    accesul auto și pietonal în incintă, inclusiv la parcaje, se va face direct din str. Ciheiului;

 • -   POT propus = 42,50% , CUTpropus=0,85;

 • -    dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Nechita Marius cu soția Elena și Dobos Calin cu soția Gabriela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 septembrie 2009

Nr.786

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru