Hotărârea nr. 782/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 2.177 mp, situat in Oradea, str. Atelierelor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 2.177 mp, situat în Oradea, str. Atelierelor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57249 din data de 14 septembrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.177 mp teren situat în Oradea, str. Atelierelor .

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului se delimitează suprafața de 2.177 mp teren situat în Oradea, str. Atelierelor, pe care se dorește reabilitarea spațiului verde.

Nr. cadastral cu suprafața de 2.177 mp se constituie din nr. topo 8571/5 înscris în C.F.10643/a Oradea și nr. topo 8552/34 înscris în CF 13195 Oradea, teren aparținând Municipiului Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit.f din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin (2) lit. c) alin. (5) lit. a) și art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 2 . 1 77 mp astfel:

Suprafața

nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se desprinde și formează noul nr. cadastral

2.177

8571/5

10643/a Oradea

21.313

387

8552/34

13195 Oradea

1.886

1.790

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 2.177 mp, identificat conform art.1 din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 14 septembrie 2009                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr.782                                                                   SECRETAR

Ionel Vila