Hotărârea nr. 780/2009

privind aprobarea primirii in folosinta gratuita de catre Administratia Imobiliara Oradea a unui spatiu cu alta destinatie in vederea asigurarii functionarii Gradinitei nr. 36

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea primirii in folosință gratuită de către Administrația Imobiliară Oradea a unui spațiu cu altă destinație în vederea asigurării funcționarii Grădiniței nr. 36

Analizând Raportul de specialitate nr. 92617/09.09.2009, întocmit de către Serviciul Planificare Investiții Imobile prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea primirii in folosința gratuită a unui spațiu cu altă destinație de către Administrația Imobiliară Oradea, în care își va desfășura activitatea Grădinița nr. 36,

În temeiul art.166 alin. 41 Titlul VI din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată,

Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În baza art.36 alin.(2) lit.d, e, alin.(6) lit. a), pct.1, alin.(7) lit.a art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă primirea în folosința gratuită de către Administrația Imobiliara Oradea a spațiului situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 4/A in vederea asigurării funcționării Grădiniței nr. 36.

Art.2. (1) Se aprobă încheierea contractului de comodat de către Administrația Imobiliara Oradea cu SC Selina Invest SRL, cu privire la imobilul identificat la art. 1.

(2) Contractul de comodat constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea -Serviciul Planificare Investiții Imobile.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Inspectoratul Județean Școlar Bihor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - SC Selina Invest SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 14 septembrie 2009

Nr.780


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 780/2009CONTRACT DE COMODAT

Nr. 5^^ dili ,/4

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

SC Selina Invest S.R.L. cu sediul social in Oradea , sos. Borșului nr.!4/A, Jud.Bihor, înregistrata la ORC sub nr.J05/35/2007 CUI 20491816,CONT IBAN R045RNCB00320743992700003 deschis la BCR sucursala Oradea reprezentata legai prin administrator Puncuț Selina , numită in prezentul contract COMOD ANT (proprietar) și

Administrația Imobiliară Oradea, cu sediul în Oradea, str. P-ța Unirii, nr. 1, tel.436276,cont bancar R075TREZ07624650220XXXXX, cod fiscal RO21982927 reprezentată legal prin, D-l Horia Augustin Jarca - director executiv si Alina Mudura director executiv adjunct în calitate de COMODATAR au convenit încheierea prezentului contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.(1) Comodantul cedeaza folosința gratuita către comodatar a spațiului cu alta destinație situat în Oradea, Calea Aradului nr. 4, înscris in CF nr. 95248 Oradea, nr. Cadastral 15001-C1 - U119, cu o suprafața construita de 602,55 mp. Spațiul cu alta destinație si spațiul de joaca aferent acestuia sunt amenajate si autorizate de către comodant in vederea funcționarii in condiții legale a unei grădinițe, iar bunurile si dotările din acesta corespund cerințelor legale (Legea nr.84/1995 cu modificările si completările ulterioare si Regulamentul de funcționare a invatamintului preuniversitar). Spațiul, bunurile, dotările din acesta vor fi folosite de comodatar in scopul pentru care comodantul i-a cedat folosința.

Art. 1.(2) Pentru dotările,bunurile existente în cadrul spațiului închiriat, cuprinse în Anexa la prezentul Contract, comodantul acordă comodatarului drept de folosință gratuită pe toată perioada de desfășurare a contractului.

Art. 1.(3) Predarea-primirea spațiului se face pe bază de protocol de predare-primire in care se va menționa : suprafața construita si utila predata, starea spațiului închiriat, a locului de joaca, a bunurilor si dotărilor .Protocolul de predare primire face parte integrantă din prezentul contract. Comodatarul intră în folosința spațiului, bunurilor.dotarilor cu toate consecințele ce decurg din scest drept.                           -                                                 - ■

Art.1.(4) Imobilul ce constituie prezentul contract este grevat de interdicția de înstrăinare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare , potrivit

-înscrierilor din CF 95248 Oradea.

Art.l.(5) De asemenea asupra imobilului este constituita ipoteca de rangul 1 in suma de 5.383.421 euro plus dobânzile aferente si alte costuri si comisioane precum si cheltuielile aferente, in favoarea Băncii Comerciale Romane.

Artl.(6) Banca Comerciala Romana si-a exprimat acordul cu privire la încheierea prezentului contract, condiționat de inserarea următoarei clauze:

- Acordul pârtilor de încetare a contractului in cazul trecerii la executarea silita de către BCR a ipotecii asupra imobilului.

III. DURATA CONTRACTULUI/CONDIȚII DE DERULARE

Art. 2.(1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 3 (trei) ani:

a         Pentru perioada de valabilitate comodantul acordă comodatarului

drept de folosință gratuită asupra întregului spațiu a bunurilor,dotărilor din incinta acestuia, necesare bunei desfășurări a activității

(2) Prezentul contract se poate prelungi cu acordul părților prin încheierea unui Act Adițional în acest sens.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 3. Comodantul (proprietarul) se obligă:

 • a. ) Să predea printr-un proces verbal de predare /primire, care face parte integranta din prezentul

contract, comodatarului spațiul cedat, autorizat conform legii, bunurilor si dotărilor cuprinse în Anexă, în bună stare de funcționare si conforme cu normelor minimale de dotare prevăzute de Legea nr.84/1995 cu modificările si completările uletrioare si de Regulamentul de funcționare a invatamintului preuniversitar.

 • b. ) Să acorde comodatarului dreptul de folosință gratuită pe toata durata contractului , asupra

dotărilor,bunurilor cuprinse în Anexă, conform prevederilor din prezentul contract.

 • c. ) Să asigure comodatarului folosința netulburată a spațiului închiriat pe toată durata contractului

 • d. ) Să ia măsuri pentru menținerea în stare de siguranță în exploatări și de funcționare a spațiului, să

întrețină elementele de structură de rezistență și de construcție exterioară pe toată durata de valabilitate a contractului, afară de micile reparații (reparații locative) care sunt generate din culpa comodatarului și care sunt în sarcina acestuia

 • e. ) Sa remedieze defecțiunile la bunurile ,dotările incorporate spațiului (ex. sistem de ventilație, aer

condiționat etc), si sa efectueze lucrările care cad in sacina proprietarului. sesizate, in termen de 48 de ore de la notificarea adresata de către comodatar in situația in care remedirerea acestora depinde in exclusivitate de comodant sau sa depună toate diligentele facind dovada in acest sens pentru situația in care remedierea depinde de terte persoane fata de prezentul contract, Nerespectarea termenului de mai sus da dreptul comodatarului de a efectua lucrările necesare din surse proprii urmind ca , cheltuielile ocazionate sa fie suportate de către comodant.

 • f. ) Să depună toate diligentele si sa predea toate actele/documentele necesare in vederea obținerii

de către comodatar a avizelor și autorizațiilor de funcționare de la organele competente, pentru desfășurarea în condiții legale a activității care face obiectul prezentului contract.

 • g. ) In situația in care bunurile,dotările nu corespund cerințelor legale se obliga ca pe cheltuiala

acestuia si fara a avea pretenții ulterioare sa le înlocuiască.

 • h. ) Sa răspundă in caz de prejudiciu cauzat din culpa sa exclusiva in montarea/amplasarea

necorespunzatoare a echipamentelor de joaca si a bunurilor/dotarilor din spațiu, urmând a se face referire expresa la acestea in procesul-verbal de predare-primire încheiat la preluarea spațiului de către comodatar.

Art. 5. Comodatarul se obligă:

 • a. ) Să preia spațiul și dotările aferente cuprinse în Anexa la Contract după semnarea contractului în

perfecta stare de funcționare,

 • b. ) Să folosească spațiul conform destinației și profîlelor de activitate existente la data încheierii

contractului ori după caz solicitate de acesta în scris și acceptate de proprietar.

 • c. ) Să folosească spațiul închiriat cu bună credință ca un bun gospodar,

 • d. ) Să achite cheltuielile de regie (energie termică, electrică, apă canal, salubritate etc.) conform

facturilor emise de furnizor .

 • e. ) Să efectueze lucrările de întreținere, reparații curente și să înlocuiască elementele de construcții

și instalații deteriorate ca urmare a folosirilor necorespunzătoare indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau exteriorul clădirii, comodatarul fiind răspunzător pentru daunele suferite de proprietar și terțe persoane ca urmare a executării acestor lucrări

 • f. ) Să nu schimbe destinația spațiului fără acordul scris prealabil al proprietarului

 • g. ) Să nu subînchirieze spațiul altor persoane fizice sau juridice fără acordul scris al proprietarului

 • h. ) La încetarea contractului să restituie proprietarului spațiul în stare perfecta de

functionare,unnmd a se încheia in acest sens proces verbal de predare primire , .

 • i. ) Sa respecte normele in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor, inclusiv prin

instruirea corespunzătoare a personalului care isi desfasoara activitatea in spațiul închiriat.

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art, 6. Modificarea contractului se va face prin act adițional semnat și ștampilat de părți,

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 7. Contractul încetează:

 • a. ) la expirarea termenului prevăzut în contract

 • b. ) hotărârea comună a părților

VIII REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 8. Părțile au convenit de comun’-acord la Încheierea unui pact comisoriu de gradul 4 ’• in sensul ca, prezentul contract se desființează de plin drept fara acțiune in justiție 'si fara nici o alta formalitate prealabila in minatoarele situații:

a) Daca comodantului îi sunt retrase cu titlu de sancțiune sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare conform destinației spațiului sau tulbura folosința pe care comodatarul o exercita asupra spațiului, prin orice mijloace,

_______bj Cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul scris al celeilalte părți.

cj In situația in care se modifica legislația incidența de așa natura sa nu nu mai permită continuarea prezentului contract sau sa se impună prin noile reglementari necesitatea modificării contractului iar părțile nu cad de acord asupra modificărilor .

df In cazul in care in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicării cu comodantul a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea de aprobare a prezentului contract , comodantul nu obține radierea interdicției de inchiriere înscrisa in favoarea Băncii Comerciale Romane

ej In cazul in care Banca Comerciala Romana trece la executarea silita a ipotecii existente asupra imobilului.

VIII. LITIGII

Art. 9. Orice neînțelegere ce apare în cursul executării prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă, iar în cazul în care această procedură nu stinge litigiul, soluționarea este de competență instanțelor judecătorești din Oradea.

IX. FORȚĂ MAJORA

Art. 10. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerința notificării partenerului contractual în termen de 5 zile de la apariție și a dovedirii cazului de forță majoră cu acte în termen de 15 zile de la apariție cazului de forța majoră.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 11. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în acest contract partea în culpă datorează celeilalți părți daune corespunzătoare prejudiciului cauzat.

Art. 12.Comodatarul este răspunzător pentru neplata privind utilitățile precum și de stricăciunile și pierderile întâmplate în cursul derulării contractului.

Art. 13. Comodatarul este răspunzător de incendii sau inundații dacă acestea s-au produs din culpa lui și va plăti daunele suferite de proprietar.

Art. 14, In situația rezilierii contractului înainte de termen comodantul are obligația menținerii in spațiu a comodatarului in condițiile contractului pina la identificarea unei noi locații si întocmirea formalităților de mutare efectiva a activității, dar nu mai mult de finalizarea anului școlar in curs.

XI. ALTE CLAUZE

Art. 15. La obligațiile prevăzute în prezentul contract se adaugă orice alte obligații prevăzute de Codul Civil sau alte acte normative apărute în cursul derulării contractului în materie de locațiune.

Art 16. Prezentul contract se va înscrie in cartea funciara în termen de 20 zile lucrătoare de la data

aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, pe cheltuiala comodantului.

Art. 17. Părțile recunosc că au studiat și au înțeles prevederile prezentului contract și declară obligatorii clauzele și tarifele cuprinse în acesta.

Art.lȘ.Corespondenta între părțile contractului urmeaza a se face in scris prin orice mijloc de

comunicare cu , condiția de a putea face dovada primirii acesteia de către cealalta parte.

Art. 19. Părțile declară că acest contract este unicul încheiat între părți.

Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat și semnat de către ambele părți azi                 în 2

(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


COMODATAR

Administrația Imobiliară Oradea


irectorExecutiv

Augustin Jarca

Direcor Executiv Adj.

TunaeXiBenyovski

Șef BiroiC|u ridic

Roșan Marioara

Vizat

Control Financiar Preventiv

Direcor Executiv Adj. MuduraA^ia

/