Hotărârea nr. 779/2009

privind aprobarea darii in folosinta gratuita a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretica si Ginecologie Oradea, situat in Oradea str. Clujului nr. 50 in favoarea Universitatii Oradea – Facultatea de Medicina si Farmacie

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea dării în folosință gratuită a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie Oradea, situat în Oradea str. Clujului nr. 50 în favoarea Universității Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57232/14.09.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea în folosință gratuită a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie Oradea pe o perioadă de 20 de ani, în favoarea Universității Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie.

Având în vedere că Universitatea din Oradea prin adresa nr. 11963 din 28.08.2009 se angajează să reabiliteze imobilul, în scopul amenajării de spații de învățământ și cercetare pentru Facultatea de Medicină și Farmacie.

Ținând cont că edificatele ce compun Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie Oradea fac parte din domeniul public al municipiului Oradea.

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin (2) lit. c), alin (5) lit. a), art.45 alin.3 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă darea în folosință gratuită în baza unui Contract de comodat pe o perioadă de 15 de ani începând cu data de unu a lunii următoare obținerii avizului de legalitate a prezentei hotărâri, a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie Oradea, situat în Oradea str. Clujului nr. 50 înscris în CF 16871 Oradea nr. top 3451 având suprafața construită la sol de 899 mp, în favoarea Universității din Oradea -Facultatea de Medicină și Farmacie.

Art. 2 Predarea primirea imobilului se va face de o comisie numită prin Decizia directorului executiv al Administrației Imobiliare Oradea.

Art. 3 Comisia numită conform art. 2, va încheia un proces verbal de predare primire, în care se va consemna starea imobilului la data predării-primirii.

Art. 4 Administrația Imobiliară Oradea în baza prezentei hotărâri, va încheia cu Universitatea Oradea, contractul de comodat în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-  Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Universitatea din Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • -   Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 14 septembrie 2009

Nr.779


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila