Hotărârea nr. 778/2009

privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea si Asociatia Down pentru implementarea proiectului „Reabilitare si extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Or

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Oradea și Asociația Down pentru implementarea proiectului „Reabilitare și extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 95918 din 14.09.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Oradea și Asociația Down pentru implementarea proiectului „Reabilitare și extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42,pentruCentruldeziIEDERA,pentrucopiicusindromDown”dinOradea.

Având în vedere oportunitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional (POR), Axa prioritară 3 -“Îmbunătățirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale ce vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, ridicarea acestora la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației populației la piața muncii;

Municipiul Oradea împreună cu Asociația Down intenționează depunerea spre finanțare a proiectului „Reabilitare și

extindereimobil,str.LouisPasteurnr.42,pentruCentruldeziIEDERA,pentrucopiicusindromDown”dinOradea.

Ținând seama de prevederile Ghidului solicitantului aferent POR, Axa prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale,precum și de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3   - Imbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2   -

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. d, e, alin.6 lit.a pct. 2 , alin.7 lit.a și ale art. 45 alin.2 lit.f din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Oradea și Asociația Down pentru implementarea proiectului „Reabilitare și extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Economică

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • - Asociația Down, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 septembrie 2009

Nr.778

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

Anexa la H.C.L. nr.778/2009

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

J

 • 1.  Municipiul Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1, codul fiscal 4230487 având calitatea de lider de proiect (partener 1)

 • 2.  Asociația Down, cu sediul în Oradea, Piața 1 Decembrie (Creșa), et1, Bihor, codul fiscal 7826531 -având calitatea de partener2

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Reabilitare și extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale”.

 • (2)   Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  MUNICIPUL ORADEA

  Lider de proiect (Partener1)

  Activități premergătoare obținerii finanțării:

  Achiziție servicii de proiectare

  • -  Licitație deschisă și contractare servicii de elaborare a documentației tehnico-economice constând în: studiu de fezabilitate

  • - proiect complex de investiții, proiectul tehnic, detaliile de execuție, caietele de sarcini.

  • - Elaborarea studiului de fezabilitate - proiect complex de investiții

  • - Predarea studiului de fezabilitate - proiect complex de investiții

  • - Obținerea avizelor aferente SF - proiect complex de investiții

  • - Verificarea și aprobarea studiului de fezabilitate - proiect complex de investiții și a indicatorilor tehnico economici

  Elaborarea cererii de finanțare a proiectului și depunerea la

  ADR Nord Vest

  • - Elaborarea cererii de finanțare de către specialiștii din cadrul Direcției de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • - Încheierea acordului de parteneriat

  • - Depunerea cererii de finanțare la sediul ADR Nord Vest

  Întocmirea și depunerea Proiectului tehnic

  • - Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

  • - Predarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

  • - Verificarea și aprobarea PT de către comisia de evaluare și recepție din cadrul primăriei municipiului Oradea

  • - Depunerea PT catre evaluare la sediul ADR NORD VEST

  • - Obținerea avizelor și autorizației de construcție aferente fazei PT

  Semnarea contractului de finanțare

  J

  • -  Semnarea documentelor necesare contractării fondurilor comunitare de către Ordonatorul Principal de Credite, Primarul Municipiului Oradea.

  Activități în vederea implementării proiectului:

  Stabilirea și consolidarea echipei de managemnt al proiectului

  • - Constituirea echipei de implementare a proiectului, numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Oradea și lista celor implicați în derularea proiectului.

  • - Realizarea fișelor individuale de responsabilități și ”matricea de alocare a responsabilităților” și planul privind întâlnirile periodice de lucru a echipei de proiect.

  Informare și conștientizare publică

  • - Realizarea a două conferințe de presă la începutul și sfârșitul implementării proiectului

  • - Derularea activităților de asigurare a vizibilității proiectului

  Organizarea procedurilor de achiziție publică și contractării ofertanților câștigători

  • - Licitație și contractare servicii asistență tehnică - diriginte de șantier

  • - Licitație și contractare lucrări de construcții și instalații

  • - Licitație și contractare furnizare echipamente și mobilier specific

  Monitorizarea, Decontarea și Auditarea Proiectului

  • - Monitorizarea proiectului

  - Decontarea proiectului prin cereri de rambursare

  • - Auditarea proiectului care cuprinde două tipuri de activități: activități de audit intern realizate de Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea și activități de audit extern efectuate de către câștigătorul achiziției de servicii de audit financiar extern

  Finalizarea Proiectului

  • - Întocmirea raportului final al proiectului, raport ce va concluziona atingerea obiectivelor propuse

  Activități după implementarea proiectului

  • -  Se asigură că partenerii furnizori de servicii sociale desfășoară activitățile sociale conform celor stabilite prin prezentul acord

  • - Furnizează informațiile solicitate de Organismul Intermediar și Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional, pe parcursul celor 5 ani de monitorizare de la finalul Programului Operațional Regional 2007-2013

  ASOCIAȚIA DOWN

  J

  Partener 2

  Activități premergătoare obținerii finanțării:

  Stabilirea echipei de proiect

  - Constituirea echipei ce va participa la activitățile în vederea implementării proiectului și care vor asigura furnizarea de servicii sociale după realizarea infrastructurii sociale

  Activități în vederea implementării proiectului:

  Promovare

  • - Eveniment organizat cu ocazia lansării oficiale a proiectului

  • - Eveniment organizat cu ocazia închierii proiectului

  Activități după implementarea proiectului (după realizarea infrastructurii sociale):

  • - Informare și consiliere privind impactul Sindromului Down în viața de zi cu zi;

  • - Prestarea de servicii de recuperare pentru păstrarea restantului funcțional;

  • - Acordarea de servicii de îngrijire personală;

  • - Activități de consiliere de specialitate - socială, psihologică;

  • - Informarea beneficiarilor privind accesul la tratament și la alte prestații și servicii;

  • - Acordarea de prestații financiare și în natură;

  • - Administrarea de tratament medical

  • - Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă

  • - Acordarea de servicii de îngrijire de lungă durată.

  • - Asigură funcționalitatea obiectivului de investiții după încetarea finanțării nerambursabile, inclusiv prin alocarea de sume din bugetul propriu

  • - Furnizează informațiile solicitate de Organismul Intermediar și Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional, pe parcursul celor 5 ani de monitorizare de la finalul Programului Operațional Regional 2007-2013

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Municipiul Oradea

Total contribuție: 320.976 lei, din care:

J                                                     ’

Lider de proiect (Partener 1)

30.675 lei - Reprezentând 2% din valoarea total eligibilă a proiectului - contribuția la cheltuielile eligibile

1.170 lei - contribuția la cheltuieli neeligibile

289.131 lei - TVA

La care se mai adaugă și alte cheltuielile neeligibile

Reprezentând 100% din totalul contribuțiilor partenerilor

Asociația Down

J

Nu va contribui financiar la implementarea proiectului

Partener 2

 • (3) Plăți

Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din contul deschis distinct al proiectului.

Plățile către parteneri pentru activitățile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de proiect (Partener 1).

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informații:

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;

b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activității.

Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării prezentului acord și 31 decembrie 2020.

Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 dec 2020.

Art. 4. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (partenerului 1)

Drepturile liderului de proiect

 • (1)    Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Obligațiile liderului de proiect

 • (2)    Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (3)   Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și îi va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (5)    Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilallți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (6)   Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

 • (7)    Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (8)    În cazul în care partenerii 2 și 3, nu duc la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (9)   În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 5. Drepturile și obligațiile partenerului 2 și 3

Drepturile partenerului 2 și 3

 • (1)    Cheltuielile angajate de partenerii 2 și 3 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2)    Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3)    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4)    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

Obligațiile partenerului 2 și 3

 • (5)    Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)    Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)    Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (8)    Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (9)   În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Art. 6. Proprietatea

 • (1)    Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului modernizat/ extins și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)    Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)    Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Art. 7. (1) Părțile au obligația sa se asigure ca nu se vor desfășura activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ extins.

(2) Părțile au obligația să se asigure că nu se vor desfășura alte activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului - modernizat/ extins, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți (imobilul și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinație decât cea principală).

Art. 8. Dispoziții finale

 • (1)   Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • (2)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (3)   Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finantare.

Semnături

MUNICIPIUL ORADEA

Lider de proiect (Partener 1)

Ilie Gavril BOLOJAN

PRIMAR

Semnătura

.....09.2009

Oradea

ASOCIAȚIA DOWN

J

Lucia CIOBANU

Semnătura

.......09.2009

Partener 2

PREȘEDINTE

Oradea