Hotărârea nr. 777/2009

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a contributiei proprii in cadrul proiectului „Reabilitare si extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea care va fi depu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului

Reabilitare și extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 95916 din 14.09.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea documentației tehnico-economice, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare și extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (20072013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor social,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b, d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct. 2 și ale art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitare și extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor social.

Art.2 Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „Reabilitare și extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea având următorii indicatori tehnico-economici:

  • A. Valoarea totală a proiectului este de 1.824.027 lei (429.557 EUR) inclusiv TVA din care:

- construcții montaj (C + M) 1.203.659 Lei (283.460 EUR)

B. Durata de realizare a investiției: 12 luni

J

  • C. Finanțarea investiției:

! !

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Cheltuieli eligibile: 1.533.726 lei (361.191 EUR)

- fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 1.303.667 lei ( 307.012 EUR)

- fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 199.384 lei (46.955 EUR);

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 30.675 lei (7.224 EUR) la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

  • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 289.131 lei (68.090 EUR);

  • - Dotări PSI: 1.170 lei (276 EUR)

  • - Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3 Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 30.675 lei (7.224 EUR) reprezentând co-finanțarea de 2% în cadrul proiectului intitulat „Reabilitare și extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 289.131 lei (68.090 EUR), dotări PSI în valoare de 1.170 lei (276 EUR) și a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județul Bihor

  • - Direcția Economică

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Manea Mihai

Oradea, 14 septembrie 2009

Nr.777


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila