Hotărârea nr. 775/2009

privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Complexul WELLNESS-TERMAL ”NYMPHAEA” Oradea care va fi depus in cadrul Programului Operational Regional (2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării

cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Complexul WELLNESS-TERMAL ”NYMPHAEA” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 5 -

Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 93798 din 09.09.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune consiliului local al Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Complexul WELLNESS-TERMAL ”NYMPHAEA” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 -Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

Având în vedere prevederile art.36, alin(2) lit. b), alin. (4) lit. a) și d), ale art. 45 alin. (2) lit. a) din legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Complexul WELLNESS-TERMAL ”NYMPHAEA”” care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice,

Art.2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate a obiectivului „Complexul WELLNESS-TERMAL ”NYMPHAEA” întocmit de întocmit de S.C. Arcadia Engineering S.R.L., cu autorizarea Municipiului Oradea pentru aducerea oricăror modificări, solicitate de către finanțator, prezentului studiu propus spre aprobare consiliului având următorii indicatori tehnico-economici:

  • A. Valoarea totală a proiectului este de 84.817.215 RON (20.051.351 EUR) inclusiv TVA.

  • B. Durata de realizare 3 ani

  • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 84.817.215 RON (20.051.351 EUR) la cursul 1 EUR = 4,2300 LEI, curs BNR 2009.

- din care C+M = 63.021.611 RON (14.898.726 EUR)

Cheltuieli eligibile: 71.274.971 RON (16.849.875 EUR)

- fonduri structurale (inclusiv fonduri de la bugetul de stat): 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 35.637.485 RON (8.424.937 EUR);

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 50% din costurile eligibile în valoare de 35.637.486 RON (8.424.938 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

  • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 13.542.244 RON (3.201.476 EUR);

- Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 35.637.486 RON (8.424.938 EUR) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Complexul WELLNESS-TERMAL ”NYMPHaEa” Oradea și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 13.542.244 RON (3.201.476 EUR), și a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea;

Art.4. Se aprobă suportarea cotei de contribuție proprie în valoare de 35.637.486 RON (8.424.938 EUR) reprezentând 50% din valoarea proiectului propus a se finanța, care se va face din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea aprobat în condițiile legii.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județul Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Economică din cadrul Municipiului Oradea

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 septembrie 2009

Nr.775

Hotărârea fost adoptată cu “20” de voturi “pentru” și “2” voturi abținere