Hotărârea nr. 774/2009

Pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contributiei proprii in cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea și asigurarea cu utilitați publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 -„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 95753/11.09.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea documentației tehnico-economice, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b, d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.11, 14 și ale art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală.

Art. 2 Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2”, având următorii indicatori tehnico-economici, potrivit anexei la prezenta hotărâre:

  • A. Valoarea totală a proiectului este de 16.228.903 Lei (3.853.382 euro) inclusiv TVA din care:

- construcții montaj (C + M) 14.706.595 lei (3.491.926 euro)

în prețuri august 2009, 1 Euro = 4,2116 lei

  • B. Durata de realizare a investiției: 36 luni

  • C. Finanțarea investiției:

f                                               f

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale

  • D. Cheltuieli eligibile: 13.663.385 lei (3.244.226 euro)

- fonduri structurale: 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 6.831.692 lei (1.622.113 euro)

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 6.831.693 lei (1.622.113 euro)

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

  • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 2.565.518 lei (609.155 euro)

- Alte cheltuieli neeligibile

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 6.831.693 lei (1.622.113 euro) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 2.565.518 lei (609.155 euro) și a altor cheltuieli neeligibile care vor fi stabilite conform legislației în vigoare, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția Economică

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 14 septembrie 2009

Nr. 774


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Qa

Contract:

Lucrare:

y-CL.

15.776/53.653/2009

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial EUROBUSINESS Oradea

Beneficiar:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA PRIN ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

Faza:

S.F.

ETAPA II

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial EUROBUSINESS Oradea

în mii Lei și mii Euro la cursul 4,2116 Lei/Euro din 17.08.2009

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAP. 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

-

Obiect 14 - Amenajări pentru protecția mediului

3,000

0,712

0,570

3,570

0,848

-

Total Cap. 1

3,000

0,712

0,570

3,570

0,848

CAP. 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

CAP. 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații

20,502

4,868

3,895

24,397

5,793

3.3

Proiectare și inginerie

404,000

95,926

76,760

480,760

114,151

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000

0,475

0,380

2,380

0,565

3.5

Consultanță

10,423

2,475

1,980

12,403

2,945

3.6

Asistență tehnică

125,177

29,722

23,784

148,961

35,369

Total Cap. 3

562,102

133,466

106,799

668,901

158,823

CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

-

Obiect 1 - Lucrări de drumuri

4.674,447

1.109,899

888,145

5.562,592

1.320,779

-

Obiect 2 - Alimentare cu apă

621,967

147,680

118,174

740,141

175,739

1

2

3 I 4

5

6

7

-

Obiect 3 - Canalizare menajeră

554,028

131,548

105,265

659,293

156,542

-

Obiect 4 - Canalizare pluvială

1.007,630

239,251

191,450

1.199,080

284,709

-

Obiect 5 - Rețele termoficare și racorduri

3.083,120

732,054

585,793

3.668,913

871,145

-

Obiect 6 - Iluminat exterior

1.075,308

255,320

204,308

1.279,616

303,831

-

Obiect 8 - Alimentare cu energie electrică (S.C. ELECTRICA)

959,861

227,909

182,374

1.142,235

271,212

-

Obiect 9 - Instalație electrică canalizație telefonică subterană

256,761

60,965

48,784

305,545

72,548

Total 4.1

12.233,122

2.904,626

2.324,293

14.557,415

3.456,505

4.2

Montaj utilaj tehnologic

-

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

-

Obiect 8 - Alimentare cu energie electrică (S.C. ELECTRICA SERV)

448,957

106,600

85,302

534,259

126,854

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

Total cap. 4

12.682,079

3.011,226

2.409,595

15.091,674

3.583,359

CAP. 5 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

-

5.1.1 - Lucrări de construcții

122,361

29,053

23,249

145,610

34,573

-

5.1.2 - Chelt. conexe org. de șantier

61,181

14,527

11,624

72,805

17,287

Total 5.1

183,542

43,580

34,873

218,415

51,860

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

-

comision I.S.C.C. (0,1 + 0,7)%

98,868

23,475

-

98,868

23,475

-

comision C.S.C. 0,5%

61,792

14,672

-

61,792

14,672

-

Total 5.2

160,660

38,147

-

160,660

38,147

5.3

Chelt. diverse și neprev. - 5,0%

634,104

150,561

120,480

754,584

179,168

Total cap. 5

978,306

232,288

155,353

1.133,659

269,175

CAP. 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

-

-

Total cap. 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

13.663,385

3.244,226

2.565,518

16.228,903

3.853,382

din care C+M

12.358,483

2.934,391

2.348,112

14.706,595

3.491,926

Director executiv

pr. pr. Florian Gavriluț

Șef proiect ing. Mircea Muțiu

întocmit

ing. Otilia Stoicea