Hotărârea nr. 773/2009

privind aprobarea subventionarii de la bugetul local a costurilor de transport printr-o cursa regulata speciala pentru 15 elevi de la Liceul Teologic Romano- Catolic “Szent Laszlo” Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea subvenționării de la bugetul local a costurilor de transport printr-o cursă regulată specială pentru 15 elevi de la Liceul Teologic Romano- Catolic “Szent Laszlo” Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 89106/31.08.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea subvenționării de la bugetul local a costurilor de transport printr-o cursă regulată specială pentru elevii de la Liceul Teologic Romano - Catolic “Szent Laszlo” Oradea.

În conformitate cu Contractul de Concesiune a activității de transport public local aprobat prin HCL 925/2006, încheiat între Municipiul Oradea și Regia Autonomă Oradea Transport Local,

Luând în considerare solicitarea Liceul Teologic Romano - Catolic “Szent Laszlo” Oradea, transmisa cu adresa nr. 991/2009

Ținând seama de prevederile art.17 alin 1 lit o din Legea 92/2007 serviciilor de transport public local, Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art. 36, alin. (2) lit. b, lit. d, alin (4) lit. a, alin.(6) lit. a, pct. 14, și art. 45 alin.(2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. (1) Se aprobă subvenționarea de la bugetul local a costurilor de transport pentru prestația în regim de cursă specială de către Regia Autonomă Oradea Transport Local a cursei pentru 15 elevi de la Liceul Teologic Romano Catolic “Szent Laszlo” Oradea, până la absolvirea de către aceștia a actualei forme de învățământ.

(2) Cursa specială se va efectua de către RA OTL cu autobuz Rocar U207, pe traseul: str. AL. Cazaban - T. Vladimirescu- Eroul Necunoscut- Olimpiadei- Șirul Canonicilor și retur, la tariful de 52,20 lei/zi + TVA.

Art. 2. Administrația Socială Comunitară Oradea va actualiza Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1026/2007, ținând cont de prevederile art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Regia Autonomă Oradea Transport Local.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea

  • - Regia Autonomă Oradea Transport Local

  • - Direcția Economică

  • - Liceul Teologic Romano Catolic “Szent Laszlo” Oradea prin grija Direcției Economice

  • - Primarul municipiului Oradea

- Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 14 septembrie 2009

Nr.773


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila