Hotărârea nr. 772/2009

Pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contributiei proprii in cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea și asigurarea cu utilitați publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 95746/11.09.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea documentației tehnico-economice, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală” ,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b, d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.11, 14 și ale art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1” care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală.

Art.2 Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1”, având următorii indicatori tehnico-economic, conform anexei la prezenta hotărâre:

 • A. Valoarea totală aproiectului este de 82.360.934 Lei (19.555.735euro) inclusivTVA

din care:

- construcții montaj (C + M) 73.515.445 lei (17.455.467 euro)

în prețuri august 2009, 1 Euro = 4,2116 lei

 • B. Durata de realizare a investiției: 24luni

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale

D. Cheltuieli eligibile: 69.339.097 lei (16.463.837 euro)

- fonduri structurale: 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 34.669.548 lei (8.231.918,5 euro)

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 34.669.549 lei (8.231.918,7 euro)

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 13.021.837 lei (3.091.897,8 euro)

- Alte cheltuieli neeligibile

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 34.669.549 lei (8.231.918,7 euro) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1” și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 13.021.837 lei (3.091.897,8 euro) și a altor cheltuieli neeligibile care vor fi stabilite conform legislației în vigoare, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Direcția Economică

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 14 septembrie 2009

Nr.772


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Contract:


(â     ^Z-bcog

15.776/53.653/2006


Lucrare:


Beneficiar:


Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial EUROBUSINESS Oradea CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA PRIN ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA


Faza:


S.F.


ETAPA I

DEVIZ GENERAL

- privind cheltuielile necesare realizării Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial EUROBUSINESS Oradea în mii Lei și mii Euro la cursul 4,2116 Lei/Euro din 17.08.2009

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAP. 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

-

Obiect 11 - Demolare

220,975

52,468

41,985

262,960

62,437

-

Obiect 12 - Degajare teren

660,808

156,902

125,553

786,361

186,713

-

Obiect 13 - Sistematizare pe verticală

712,566

169,191

135,388

847,954

201,338

-

Total 1.2

1594,349

378,561

302,926

1897,275

450,488

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

-

-

-

-

-

-

Obiect 14 - Amenajări prntru protecția mediului

21.108

5,012

4,011

25,119

5,964

-

Total Cap. 1

1615,457

383,573

306,937

1922,394

456,452

CAP. 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

CAP. 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații

52,788

12,534

10,030

62,818

14,915

3.3

Proiectare și inginerie

678,000

160,984

128,820

806,820

191,571

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

4,000

0,950

0,760

4,760

1,130

3.5

Consultanță

21,135

5,018

4,016

25,151

5,972

1

2

3

4

5

6

7

3.6

Asistență tehnică

123,308

29,278

23,428

146,736

34,841

Total Cap. 3

879,231

208,764

167,054

1.046,285

248,429

CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

-

Obiect 1 - Lucrări de drumuri

20.274,001

4.813,848

3.852,060

24.126,061

5.728,479

-

Obiect 2 - Alimentare cu apă

2.338,743

555,310

444,361

2.783,104

660,819

-

Obiect 3 - Canalizare menajeră

2.413,500

573,060

458,565

2.872,065

681,942

-

Obiect 4 - Canalizare pluvială

5.820,438

1.382,002

1.105,883

6.926,321

1.644,582

-

Obiect 5 - Rețele termoficare și racorduri

19.196,420

4.557,987

3.647,320

22.843,740

5.424,005

-

Obiect 6 - Iluminat exterior

5.276,365

1.252,817

1.002,510

6.278,875

1.490,852

-

Obiect 7 - Alimentare cu energie electrică

130,500

30,986

24,795

155,295

36,873

-

Obiect 8 - Alimentare cu energie electrică (S.C. ELECTRICA)

2.866,849

680,703

544,701

3.411,550

810,037

-

Obiect 9 - Instalație electrică canalizație telefonică subterană

983,752

233,581

186,913

1.170,665

277,962

-

Ob. 10 - Racord canalizație T.C.

250,000

59,360

47,500

297,500

70,638

Total 4.1

59.550,568

14.139,654

11.314,608

70.865,176

16,826,189

4.2

Montaj utilaj tehnologic

-

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

-

-

-

-

-

-

Obiect 3 - Canalizare menajeră

46,575

11,059

8,849

55,424

13,160

-

Obiect 8 - Alimentare cu energie electrică (S.C. ELECTRICA)

2.425,532

575,917

460,851

2.886,383

685,341

-

Total 4.3

2.472,107

586,976

469,700

2.941,807

698,501

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

Total cap. 4

62.022,675

14.726,630

11.784,308

73.806,983

17.524,690

CAP. 5 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

-

5.1.1 - Lucrări de construcții 1%

611,660

145,232

116,215

727,875

172,826

-

5.1.2 - Chelt. conexe org. de șantier

305,830

72,616

58,108

363,938

86,413

Total 5.1

917,490

217,848

174,323

1.091,813

259,239

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

-

comision I.S.C.C. (0,1 + 0,7)%

494,222

117,348

-

494,222

117,348

-

comision C.S.C. 0,5%

308,888

73,342

-

308,888

73,342

-

Total 5.2

803,110

190,690

-

803,110

190,690

1

2

3

4

5

6

7

5.3

Chelt. diverse și neprev. - 5,0%

3.101,134

736,332

589,215

3.690,349

876,235

Total cap. 5

4.821,734

1.144,870

763,538

5.585,272

1.326,164

CAP. 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

-

-

Total cap. 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

69.339,097

16.463,837

13.021,837

82.360,934

19.555,735

din care C+M

61.777,685

14.668,459

11.737,760

73.515,445

17.455,467

Director executiv


întocmit


Șef proiect


pr. pr. Florian Gavriluț


pr. pr. Ana Carțiș


ing. Mircea Muțiu


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

9

 • 1. Valoarea totală (INV), inel. TVA

(în prețuri august 2009, 1 Euro = 4,2116 lei) =         82.360,934 mii lei

din care:

 • - construcții - montaj (C+M)                           73.515,445 mii lei

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

 • - anul I                             - 41.180,467 mii lei/36.757,723 mii lei

 • - anul II                             - 41.180,467 mii lei/36.757,722 mii lei

  24 luni


 • 3. Durata de realizare