Hotărârea nr. 770/2009

privind modificarea organigramei si a statului de functii la Clubul Sportiv Municipal Oradea, incepind cu data de 01.09. 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Clubul Sportiv Municipal Oradea, începând cu

data de 01.09. 2009

Analizând Raportul de specialitate nr.548 din data de 28.08.2009, întocmit de către Clubul Sportiv Municipal Oradea prin care propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții de la Clubul Sportiv Municipal Oradea,

Având în vedere prevederile:

Legii nr. 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

 • •   Art.7 alin.2 din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin HGR nr.775/1998, completată prin HGR nr.157/1999,

 • •  Având în vedere faptul că, Clubul Sportiv Municipal Oradea are un număr de 4 posturi vacante care nu se justifică a fi menținute în organigrama clubului precum și 2 posturi ocupate care la rândul lor nu se justifică a fi menținute în statul de funcții și organigrama Clubului Sportiv Municipal Oradea,

În baza art. 36 alin. (2) lit.a și d alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct.6 art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Oradea prin desființarea, începând cu data de 01.09.2009, a următoarelor posturi:

 • 1.  Antrenor principal, studii superioare, categoria I, secția de baschet;

 • 2.  Antrenor principal studii medii, categoria I, secția de atletism;

 • 3.  Secretar - dactilograf, studii medii;

 • 4.  Instructor sportiv, studii medii, gradul debutant, secția scrimă;

 • 5.  Maseur (referent sportiv), studii medii, gradul III, secția judo,

 • 6.  Maseur (referent sportiv), studii medii, gradul III, secția atletism.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Clubul Sportiv Municipal Oradea,

 • -  Birou Resurse Umane,

 • -  Direcția economică.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.770.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila