Hotărârea nr. 77/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuinþa familiala S+P+1E, str. Aurel Ciupe nr. 2, nr. cad. 16896 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuința familiala S+P+1E, str. Aurel Ciupe nr. 2, nr. cad. 16896 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203310 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuința familiala S+P+1E, str. Aurel Ciupe nr. 2, nr. cad. 16896 - Oradea,

Văzând documentația depusa cu nr. de înregistrare 204285/18.12.2008, de către SC Printsel SRL si întocmita de către arh. SC Poliart SRL - arh. Tivadar I. Daniel,

Având în vedere Avizul prealabil de oportunitate nr. 1870/23.12.2008 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuința familiala S+P+1E, str. Aurel Ciupe nr. 2, nr. cad. 16896 - Oradea, in condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 1870/23.12.2008:

 • - Zona reglementata prin PUZ: terenurile situate in zona cuprinsa pe strada Aurel Ciupe cu vecinătăți stânga-dreapta, de la intersecția cu strada de la limita nordica pana la strada Izvorului si corelarea acestuia cu "PUZ- Amplasare locuințe, str. Izvorului nr. 64, beneficiar BOZGAN ALEXANDRU, proiectant SC Collona Proiect SRL" (care reglementează strada Izvorului cu vecinătăți stânga-dreapta, de la intersecția cu strada Meteorilor pana la intersecția cu prelungirea străzii N. Beldiceanu);

 • - Categoria funcționala solicitata: se propune amplasarea pe terenul identificat cu nr. cadastral 16896 a unei locuințe familiale;

 • - Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente in zona

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apa, energie electrica si canalizare;

 • -   regim maxim de înălțime propus: S+P+1E;

 • -   asigurarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   se va obține acordul legalizat notarial al vecinilor direct afectați;

 • -   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea si propuși:

 • -   Pentru locuințe familiale: POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,60.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Printsel SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ,

  SECRETAR

  Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.77

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”