Hotărârea nr. 769/2009

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepind cu data de 01.09.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.09.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 86.490 din 24.08.2009 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.09.2009.

Având în vedere prevederile:

  • -  prevederile art.99 alin. (1) lit. b), art. 100 și art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. XVI alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (actualizată);

  • -  art.7, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

  • -  prevederile art. 58 și art.65 din Legea nr. 53 / 2003 - Codul Muncii, actualizată;

  • -  avizul favorabil nr.1904463 din 28 august 2009 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin. (3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.09.2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Biroul Resurse Umane

o Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 august 2009

Nr.769.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA ANEXA 1
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUIVALABIL LA 01.09.2009
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TC
32334288
din care funcţii publice
PRIMAR26732235
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIADIRECŢIAECONOMICĂDIRECŢIA ARHITECT ŞEFDIRECŢIA MANAGEMENT
JURIDICĂTEHNICĂPROIECTE CU FINANTARE
1111 INTERNATIONALA1
DIR EX.ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
111111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERVICIUL ADMINSTR.PUBLICĂ LOCALĂSERV MONITOR CHELT ADMINISTRATIVESERV BUGET - ORDONANTARISERVICIUL CONTAB PUBLICĂ SIŢ FINANCIARESERV. EVID.PATR. DELEGĂRI GESTIUNESERV INSPECŢIE FISCALASERV ÎNCASĂRI - COMPENSĂRISERV IMPUNERE PERS FIZICESERVICIUL EXECUTARE SILITĂ "SERV.CONTR.SERVICII PUBLICE, SP. VERZI"SERVICIUL LISSERVRVICIUL AUTORIZĂRISERV DEZVOLTARE INFRASTRUCTURASERVICIUL INFORMATICĂ SERV REL CU PUBLICUL(GHIŞEU UNIC)
543785712101559512
111111111111119
11
BIROUL IMPUNERE PERS JURIDICEBIR.CONTR.AMEN.DRUM.PUBL.SI SIG.CIRC. BIROUL MANAGEMENT SPITALE"BIROU TURISM, CULTURA, REGEN URBANĂ"BIROUL ADMIN.INFRASTR.IT SI BD "BIR.RESURSE UMANE, SALARIZARE SI SSM"
663365
112111
1
COMP. ELABORARE ŞI MONIT ACTE CLCOMP FOND FUNCIARCOMP ASISTENŢĂ JURIDICĂCOMP LICITAŢII AVIZ. ŞI MONIT.CONTR.COMP ÎNDR CONTR ASOC DE PROPRIETARICOMPARTIMENT AGRICOL COMP AUTORITATE TUTELARĂCOMP DESERVIRE"COMP PPP, DAT PUBLICĂ, RATING DE MUN"COMP INSPECŢIE FISCALĂ PERS FIZICE"COMP CONTESTAŢII, FALIMENTE"COMP GESTIONARE DATE - ARHIVĂCOMP.EFICIENTA ENERGETICACOMP INVESTIŢII SI AVIZARE LUCRARICOMP ACHIZIŢII PUBLICECOMP.CONTR.ŞI REG.TRANSP.PUBL.LOC.COMP.CONTROL SERVICII PUBLICECOMP.SPATII VERZICOMP PROT MEDIULUICOMP.GESTIONARE DATECOMPARTIMENT AVIZĂRI COMPARTIMENT AUTORIZARI RETELECOMP GESTIONARE DATECOMP FINALIZĂRI ÎN CONSTRUCŢIICOMP. DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢIICOMPARTIMENT AUTORIZARI PUBLICITATEBIROUL ASISTENŢĂ TEHNICĂ PROGRAMECOMP RELAŢII INTERNAŢIONALECOMP PROGRAM. GEST APLIC.INFORMCOMP CENTRALIZARE BAZE DE DATECOMPARTIMENT DE PRESACOMP AUDIT PUBLIC INTERN COMP. PROTECTIE CIVILĂ SI PSI CABINETUL PRIMARULUI
533446430234134451132241364121623315
24
Direcţia Juridică:Direcţia Economică:Direcţia Tehnică:Biroul Manag.Spitale:Arhitect Şef:Directia Manag.Proiecte:
TCETCETCETCETCETCETCE
424381281211545540615374331831546442
din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:
42438941282455403123743361539435
"Oradea, 31.08.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.09.2009
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salarizareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Secretar municipiu11
2Consilier I superior1902763
3Consilier I superior21010
4Consilier I superior388
5ArhitectI superior111
6ArhitectI principal111
7ConsilierI principal12929
8ConsilierI principal244
9ConsilierI principal355
10ConsilierI asistent11717
11ConsilierI asistent21313
12ConsilierI asistent31616
13Consilier Idebutant66
14Consilier juridic I superior1431
15Consilier juridic I superior311
16Consilier juridicI principal111
17Consilier juridicI asistent11010
18Consilier juridicI asistent233
19Consilier juridicI asistent344
20Auditor I asistent111
21Auditor I asistent322
22Referent de specialitate II superior188
23Referent de specialitate IIasistent211
24ReferentIII superior12424
25ReferentIII superior333
26ReferentIII principal211
27ReferentIIIasistent122
28ReferentIIIdebutant11
Total funcţii publice 26732235
ANEXA 3
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Secretarul municipiului1
2Arhitect şef1
3Director executiv4
4Director executiv adjunct6
5Şef serviciu15
6Şef birou5
Total funcţii publice de conducere32
"Oradea, 31.08.2009"
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului
la data de 01.09.2009
" Funcţii cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA11
2 Consilier (şef birou)SIA11
3 Consilier SIA10
4 Consilier SI3
5 Inspector de specialitateSII4
6 Inspector de specialitateSIII4
7 MagazinerI1
8" Ingrijitor, portar"I22
9 ArhivarI3
10 CurierI1
11 Şofer3
12 MuncitorI1
13 MuncitorII2
Total funcţii cu contract individual de muncă56254
"Oradea, 31.08.2009"