Hotărârea nr. 768/2009

privind modificarea titlului obiectivului „Infiintarea unui Centru Respiro in municipiul Oradea strada Garii nr. 2” in „Reabilitare, modernizare si extindere cladire in vederea amenajarii unui centru de reintegrare sociala”, precum si aprobarea participar

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea titlului obiectivului „înființarea unui Centru Respiro în municipiul Oradea strada Gării nr. 2” în „Reabilitare, modernizare si extindere clădire în vederea amenajării unui centru de reintegrare sociala”, precum si aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul respectivului proiect care va fi depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 86871/ 25.02.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune modificarea titlului obiectivului „Înființarea unui Centru Respiro în municipiul Oradea strada Gării nr. 2” în „Reabilitare, modernizare si extindere clădire în vederea amenajării unui centru de reintegrare sociala”, precum si aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul respectivului proiect care va fi depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale,

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă și se modifică titlului obiectivului „Înființarea unui Centru Respiro în municipiul Oradea strada Gării nr. 2” în „Reabilitare, modernizare si extindere clădire în vederea amenajării unui centru de reintegrare sociala”

Art.2 Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere clădire în vederea amenajării unui centru de reintegrare sociala” care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale,

Art.3. Se aprobă Studiul de Fezabilitate - Proiect Complex de Investiții a obiectivului „Reabilitare, modernizare si extindere clădire în vederea amenajării unui centru de reintegrare sociala” întocmit de S.C. Rono Urban Grup C.P.M. S.R.L., cu autorizarea Municipiului Oradea pentru aducerea oricăror modificări, solicitate de către finanțator, prezentului studiu propus spre aprobare consiliului având următorii indicatori tehnico-economici:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 3.498.795 RON (828.333 EUR) inclusiv TVA.

 • B. Durata de realizare 3 ani

C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 3.498.795 RON (828.333 EUR) inclusiv TVA la cursul de 1 EUR = 4,2239

LEI, curs din data de 12.08.2009.

- din care C+M= 1.952.057 RON (462.146 EUR)

Cheltuieli eligibile: 2.936.331 RON (695.170 EUR)

- fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 2.495.881 RON (590.895 EUR);

- fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 381.723 RON (90.372 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 58.727 RON (13.903 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 553.464 RON (131.032 EUR);

- Alte cheltuieli neeligibile: 9.000 RON (2.131 EUR)

Art.4. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 67.727 RON (16.034 EUR) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Reabilitare, modernizare si extindere clădire în vederea amenajării unui centru de reintegrare sociala” din care alte cheltuieli neeligibile: 9.000 RON (2.131 EUR), se aprobă cheltuielile neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 553.464 RON (131.032 EUR), precum și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.6.Începând cu data prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • -   se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul ww.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 31 august 2009

  Nr.768


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila