Hotărârea nr. 767/2009

pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA, si depunerea acestuia spre contractare catre Agentia de Dezvoltare Nord Vest

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA, și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 86484 din 24.08.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA, și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții",

Văzând dispozițiile art. 18, alin. (1), lit. e al Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art.36 alin.2 lit.b, și lit.d, alin. 4 lit.a și d, alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a proiectului este de 7.640.096,56 RON inclusiv TVA din care:

Construcții montaj: 5.910.171,89 RON la cursul 4,2443 lei/€ din 20.07.2009

Durata de realizare:


2 ani


Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 7.640.096,56 RON (1.800.084,01 EUR) la cursul

1 EUR = 4,2443 LEI din data de 20.07.2009

- din care C+M = 5.910.171,89RON (1.392.496,26 EUR)

Cheltuieli eligibile: 6.135.095,00 RON (1.445.490,42 EUR)

- fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 5.214.830,75 RON (1.228.666,86 EUR);

- fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 797.562,35 RON (187.913,75 EUR);

- fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 122.701,90 RON (28.909,81 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile: 1.505.001,56 RON (354.593,58 EUR)

- Cheltuieli cu privire la T.V.A: 1,209,487.56 RON (284,967.50 EUR);

 • -   Cheltuieli cu proiectarea suportate de bugetul de stat prin Contractul Cadru de finanțare a Programului multianual de "Asistență tehnică pentru sprijinirea Autorităților Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate de Programul Operațional Regional 2007-2013" nr. 61.114/19.12.2007 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Consiliul Local Oradea: 186.050 RON (43.835,26 EUR), fără TVA;

 • -   Cheltuieli cu unele dotări ale liceului considerate a fi neeligibile: 109.464 RON (25.790,82 EUR), fără TVA;

 • -    Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.2. Se mandatează Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe pentru reactualizarea documentației de finanțare și transmiterea acesteia către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -  Direcția Economică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Liceul Teologic Reformat "Lorantffy Zsuzsanna” - prin Direcția Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.767.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru