Hotărârea nr. 766/2009

pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA", si depunerea acestuia spre contractare catre Agentia de Dezvoltare Nord Vest

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA", și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Analizând Raportul de specialitate nr. 86412 din 24.08.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC RoMaNo-CATOLIC "SZEnT LASZlO" ORADEA", și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții",

Văzând dispozițiile art. 18, alin. (1), lit. e al Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b, și lit.d, alin. 4 lit.a și d, alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA" cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a proiectului este de 7.910.717,43 RON inclusiv TVA din care:

din care: construcții montaj: 5.595.223,00 lei la cursul 4,2138 lei/€ din 30.07.2009

Durata de realizare:


2 ani


Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 7.910.717,43 RON (1.877.335 EUR) la cursul

1 EUR = 4,2138 LEI din data de 30.07.2009

 • - din care C+M = 5.595.223,00 RON (1.327.833 EUR)

Cheltuielieligibile:5.925.291,00RON (1.406.163 EUR)

 • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 5.036.497.35 RON (1.195.239 EUR); -fonduridelabugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 770.287,83 RON (182.801 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 118.505,82 RON (28.123 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielileneeligibile:1.985.426,43RON (471.173 EUR)

 • -   CheltuielicuprivirelaT.V.A:1.253.296,43RON (297.427 EUR);

 • -    Cheltuieli cu proiectarea suportate de bugetul de stat prin Contractul Cadru de finanțare a Programului multianual de "Asistență tehnică pentru sprijinirea Autorităților Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate de Programul Operațional Regional 2007-2013" nr. 61103/19.12.2007 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Consiliul Local Oradea: 186.050,00 RON (44.153 EUR), fără TVA;

 • -    Cheltuieli cu unele dotări ale liceului considerate a fi neeligibile: 546.080,00 RON (129.593 EUR), fără TVA;

 • -    Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.2. Se mandatează Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe pentru reactualizarea documentației de finanțare și transmiterea acesteia către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -     Instituția Prefectului - județul Bihor

 • -    Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • -   Direcția Economică

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Liceul Teologic Romano-Catolic "Szent Laszlo" Oradea

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.766.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru