Hotărârea nr. 765/2009

pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARI LA SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU ORADEA” si depunerea acestuia spre contractare catre Agentia de Dezvoltare Nord Vest

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DoTăRI LA ȘCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU ORADEA” și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Analizând Raportul de specialitate nr. 86484 din 24.08.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTĂRI LA ȘCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU ORADEA” și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții",

Văzând dispozițiile art. 18, alin. (1), lit. e al Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art.36 alin.2 lit.b, și lit.d, alin. 4 lit.a și d, alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTĂRI LA ȘCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU ORADEA” cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a proiectului este de 8.212.547 RON inclusiv TVA din care:

 • - Construcții montaj: 6.217.709 RON la cursul 4,2443 lei/€ din 20.07.2009

Durata de realizare: 2 ani

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 8.212.547 RON (1.934.959 EUR) la cursul

1 EUR = 4,2443 LEI din data de 20.07.2009

 • - din care C+M : 6.217.709 RON (1.464.956 EUR)

Cheltuieli eligibile: 6.442.864 RON (1.518.004 EUR)

- fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 5.476.435 RON (1.290.303 EUR);

- fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 837.572 RON (197.341 EUR);

- fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 128.857 RON (30.360 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile: 1.769.683 RON (416.955 EUR)

- Cheltuieli cu privire la T.V.A: 1.300.402 RON (306.388 EUR);

 • -   Cheltuieli cu unele dotări ale liceului considerate a fi neeligibile: 469.281 RON (110.567 EUR), fără TVA;

 • -   Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.2. Se mandatează Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe pentru reactualizarea documentației de finanțare și transmiterea acesteia către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • - Direcția Economică

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Inspectoratul Școlar Bihor - prin Direcția Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • -  Școala cu clasele I-VIII Avram Iancu - prin Direcția Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

Oradea, 31 august 2009

Nr.765

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Ionel Vila