Hotărârea nr. 763/2009

privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea si Administratia Sociala Comunitara Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare Centrul de Cazare Temporara nr. 3” Oradea care va fi depus in cadrul Prog

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii socialeDomeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 86482 din 24.08.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Municipiului Oradea aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat cu Administrația Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3” Oradea.

Având în vedere oportunitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional (POR), Axa prioritară 3 -“Îmbunătățirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale ce vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, ridicarea acestora la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii;

Municipiul Oradea împreună cu Administrația Socială Comunitară Oradea intenționează depunerea spre finanțare a proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3”.

Ținând seama de prevederile Ghidului solicitantului aferent POR, Axa prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale,precum și de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (20072013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale;

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36, alin (2) lit. d), e) alin (6), lit. a), pct. 2, alin.(7) lit.a) și art. 45 alin. 3, lit. f) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii socialeDomeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr.763.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.