Hotărârea nr. 762/2009

Privind angajarea unui avocat in vederea reprezentarii intereselor Consiliului Local al municipiului Oradea in dosarul nr.1779/111/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIULUI ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind angajarea unui avocat în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr.1779/111/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

Analizând Raportul de specialitate nr. 86.496 din 25 august 2009, prin care se propune angajarea unui avocat în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr.1779/111/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

Văzând acțiunea în contencios administrativ a doamnei Macrea Valeria Elena, înregistrată la Tribunalul Bihor la data de 14.10.2008, prin care solicită instanței revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.379/2008 si a Hotărârii Consiliului Local nr.508/2008 si suspendarea executării dispozițiilor din hotărârile de consiliu atacate,

Luând in considerare Hotărârea Consiliului Local nr.3792008 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de personal ale ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MAI 2008 și Hotărârea Consiliului Local nr.508/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Creșei Oradea,

Ținând seama de Încheierile date de Tribunalul Bihor - Secția Comercială și Contencios Administrativ și Fiscal în ședințele din data de 23 februarie și 11 iunie 2009, prin care instanța apreciază că dl. Borbely Andrei -consilier juridic al Administrației Sociale Comunitare Oradea, mandatat de către consiliul local să-i reprezinte interesele în dosarul cu nr. 1779/111/2009 „se găsește întro situație de imposibilitate, dată fiind și calitatea acestuia de angajat al Administrației Sociale Comunitare Oradea”,

Ținând seama de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ,

În considerarea proiectului de hotărâre și avizului Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă angajarea unui avocat în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al municipiului Oradeaîn dosarul nr.1779/111/2009,aflatpe rolul Tribunalului Bihor.

Art.2. Se împuternicește Administrația Socială Comunitară Oradea cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și încheierea tuturor formalităților necesare.

Art.3. Prezenta se comunica cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Juridică,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.762.