Hotărârea nr. 761/2009

privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al Politiei Comunitare a municipiului Oradea, incepind cu data de 01.09.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal al Poliției

Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.09.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3.553 din 21 august 2009, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal al Poliției Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.09.2009,

Având în vedere:

  • •   prevederile Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată;

  • •  prevederile O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar - fiscale - suspendarea ocupării prin concurs a funcțiilor publice vacante;

  • •  prevederile H.G. nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

  • •   prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

  • •   prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată;

  • •   prevederile O.U.G.nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar;

  • •   avizul favorabil nr.1904461/28 august 2009 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.b si art.(45) alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal al Poliției Comunitare a municipiului Oradea, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.09.2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare din cadrul Poliției Comunitare a municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare din cadrul Poliției Comunitare a municipiului Oradea,

  • -   Poliția Comunitară a municipiului Oradea,

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.761


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

VALABIL LA 01.09.2009ANEXA NR.1
POLIŢIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI ORADEA
TOTAL GENERAL:
TOTAL FUNCŢII PUBLICECONDU-CEREEXECU-ŢIEADMINIS-TRATIV
68559634
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAPRIMARCOMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
1
SERVICIUL SIGURANŢĂ PUBLICĂDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
11
BIROUL ORDINE PUBLICĂBIROUL SIGURANŢĂ RUTIERĂ
11
- 6 SECTOARE CU 2 ECHIPE - 2 SECTOARE CU O ECHIPĂPATRULĂ PARCURIPATRULĂ CRIŞ PEŢA ŞTRANDURICOMP DISCIPLINA RUTIERACOMP SISTEMATIZARE RUTIERA"COMP RESURSE UMANE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, CONTROL ÎN TEREN SALARIZARE"COMP. JURIDICCOMP SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL PATRULĂ DE "COMP CONTROL PROTECŢIA MEDIULUI SPAŢII VERZI, IGIENIZARE (POL.ECOLOGICĂ)"COMP CONTROL COMERCIAL" COMP LOGISTIC, FINANCIAR, ADMINISTRATIV, GESTIONARE TH. ŞI ARM."" COMP EVIDENŢA AUTOMATIZATĂ, NOTIFICARE PERS. ŞI AUTOVEHICOLE, SECRETIZARE "
COMP SERVICIU: AFIŞAJ
DISPECERAT"DIMINEAŢA, DUPĂ" STRADAL
" MASĂ, NOAPTEA"
" SÂMBĂTA, DUMINICA"
0282802202201616022011022011011022022044022022011
Serviciul care se execută prin rotaţie/ la care participă întreg efectivul Poliţiei Comunitare a Municipiului Oradea.
"Acţionează şi în domeniul afişajului stradal, cu 2 persoane de la Biroul Siguranţă Rutieră."
"Oradea, 31.08.2009"

VALABIL LA 01.09.2009ANEXA NR.1
POLIŢIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI ORADEA
TOTAL GENERAL:
TOTAL FUNCŢII PUBLICECONDU-CEREEXECU-ŢIEADMINIS-TRATIV
68559634
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAPRIMARCOMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
1
SERVICIUL SIGURANŢĂ PUBLICĂDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
11
BIROUL ORDINE PUBLICĂBIROUL SIGURANŢĂ RUTIERĂ
11
- 6 SECTOARE CU 2 ECHIPE - 2 SECTOARE CU O ECHIPĂPATRULĂ PARCURIPATRULĂ CRIŞ PEŢA ŞTRANDURICOMP DISCIPLINA RUTIERACOMP SISTEMATIZARE RUTIERA"COMP RESURSE UMANE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, CONTROL ÎN TEREN SALARIZARE, FIŞĂ PONTAJ"COMP. JURIDICCOMP SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL"COMP CONTROL PROTECŢIA MEDIULUI SPAŢII VERZI, IGIENIZARE POL.ECOLOGICĂ"COMP CONTROL COMERCIAL" COMP LOGISTIC, FINANCIAR, ADMINISTRATIV, P.S.I., P.M., GESTIONARE TH. ŞI ARM."" COMP EVIDENŢA AUTOMATIZATĂ, NOTIFICARE PERS. ŞI AUTOVEHICOLE, SECRETIZARE "
0282802202201616022022011011044022022011
"Oradea, 31 august 2009"

`
ANEXA NR.2
STATUL DE FUNCŢII
"cuprinzând numărul de funcţii publice a Poliţiei Comunitare a Municipiului Oradea,"
la data de 01.09.2009
"Funcţii publice – Legea 188/1999, republicată şi actualizată; O.G.nr.9/2008"
Funcţia publicăClasaGrad profesionalTreaptă de salari- zareNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Consilier I superior1853
2Consilier I superior311
3Agent comunitarIprincipal111
4Agent comunitarIprincipal311
5Consilier Iasistent222
6Consilier Iasistent311
7Consilier juridicIasistent211
8Agent comunitarIasistent333
9Consilier Idebutant33
10Agent comunitarIdebutant77
11ReferentIII superior111
12ReferentIII superior311
13Agent comunitarIII superior399
14Agent comunitarIIIprincipal355
15Agent comunitarIIIasistent211
16Agent comunitarIIIasistent32020
17Agent comunitarIIIdebutant33
Total funcţii publice 68563
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Director executiv1
2Director executiv adjunct1
3Şef serviciu1
4Şef birou2
Total funcţii publice de conducere5
"Oradea, 31.08.2009"


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA POLIȚIA COMUNITARĂ ORADEA

Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare

ANEXA NR..Z


STATUL DE FUNCȚII

J

cuprinzând numărul de funcții publice a Poliției Comunitare a Municipiului Oradea, la data de 01.09.2009

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; O.G.nr.9/2008

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr posturi

din care:

Conducere

Execuție

1

Consilier

I

superior

1

8

5

3

2

Consilier

I

superior

3

1

1

3

Agent comunitar

I

principal

1

1

1

4

Agent comunitar

I

principal

3

1

1

5

Consilier

I

asistent

2

2

2

6

Consilier

I

asistent

3

1

1

7

Consilier juridic

I

asistent

2

1

1

8

Agent comunitar

I

asistent

3

3

3

9

Consilier

I

debutant

3

3

10

Agent comunitar

I

debutant

7

7

11

Referent

III

superior

1

1

1

12

Referent

III

superior

3

1

1

13

Agent comunitar

III

superior

3

9

9

14

Agent comunitar

III

principal

3

5

5

15

Agent comunitar

III

asistent

2

1

1

16

Agent comunitar

III

asistent

3

20

20

17

Agent comunitar

III

debutant

3

3

Total funcții publice

68

5

63

Nr. crt.

Funcția publică de conducere

Număr posturi

1

Director executiv

1

2

Director executiv adjunct

1

3

Șef serviciu

1

4

Șef birou

2

Total funcții publice de conducere

5

DIREC

LEU