Hotărârea nr. 760/2009

privind aprobarea modificarii Regulamentului privind Serviciile publice, parcurile si zonele verzi, norme specifice privind protectia mediului, aprobat prin Hotarirea Consiliului Local nr. 725/2006

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării Regulamentului privind Serviciile publice, parcurile și zonele verzi, norme specifice privind protecția mediului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 725/2006

Analizând Raportul de Specialitate nr.3130 / 30.07.2009, întocmit de către Poliția Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea Regulamentului privind Serviciile publice, parcurile și zonele verzi, norme specifice privind protecția mediului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 725/2006,

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a Hotărârii Guvernului României nr. 348/1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici,

 • - Ordonanței Guvernului nr. 21 /2002 aprobată prin Legea 515 /2002

 • - Ordonanței de urgență nr.78/2000 privind regimul deșeurilor,

 • - Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane,

 • - Ordonanței de Urgenta nr.195/2005, privind protecția mediului, modificata si completata cu Legea nr. 286 / 2006 și prin OUG 114/2007,

 • - Ordinului Ministerului Sănătății nr.536 / 1997, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viața al populației,

 • - Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, actualizata, privind regimul juridic al contravențiilor

 • - Leg11 nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2), lit.b, c, d, alin. 4 lit.e, alin.5 lit. a, alin.6 lit.a, pct. 9 și 10, art.45, alin. 2 lit.a din Legea 215/2001 republicata, privind administrația publică locală ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă modificarea capitolului VIII și a capitolului IX din Regulamentul privind Serviciile publice, parcurile și zonele verzi, norme specifice privind protecția mediului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 725/2006, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Poliția Comunitară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Direcția Tehnică,

 • - Direcția Economică,

 • - Poliția Comunitară Oradea

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.760.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.760/2009

,,CAP. VIII NORME SPECIFICE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI,,

Art.38 Obligațiile asociațiilor de proprietari, din municipiul Oradea:

 • a)  sa asigure si sa mențină curățenia trotuarelor aferente clădirilor, a locurilor de parcare pe care le dețin sau le folosesc;

 • b)  sa întrețină curățenia si igiena in locuințe, in anexele gospodărești, spații comune (pivnițe, poduri, casa scării, etc.) in curți, grădini, alte terenuri pe care le dețin sau le administrează si in perimetrul acestora, până la limita carosabilului.

 • c)  sa execute si sa întrețină șanțurile, rigolele si podețele aferente clădirilor proprii pentru o mai buna scurgere a apei meteorice in zona cvartalelor de locuit;

 • d)  sa nu ardă resturile vegetale si menajere in curți, pe domeniul public si in containere;

 • e)  sa desființeze împrejmuirile improvizate de pe străzi si in jurul blocurilor de locuințe;

 • f)  sa îndepărteze zăpada si gheața de pe trotuarele aferente imobilelor care fac parte din asociație;

 • g)  la imobilele in care funcționează societăți comerciale indiferent de forma de organizare, situate la parterul clădirilor, organizarea, executarea si întreținerea curățeniei in jurul sediilor si a punctelor de lucru, revin acestora. In cazul in care sunt spatii nefolosite, obligațiile revin asociațiilor de proprietari si locatarilor;

h)  in cazul prezentei pelinului sau ambroziei ( plante cu efect alergogen), in spatiile verzi, vor lua masuri pentru eliminarea acestora;

Art.39 Obligațiile persoanelor juridice

Obligațiile regiilor autonome, societăților comerciale, instituțiilor, precum si celelalte persoane juridice din municipiul Oradea sunt:

 • a)  sa asigure curățenia cailor de acces si trotuarelor din jurul incintelor in care își desfășoară activitatea, precum si întreținerea spatiilor verzi si a plantațiilor existente pe aceste amplasamente, până la limita carosabilului.

 • b)  sa asigure o permanenta stare de curățenie si ordine la locurile de depozitare a mărfurilor si materialelor in curți si pe celelalte terenuri pe care le dețin, în incinta acestora, până la limita carosabilului;

 • c)  sa parcheze si sa gareze automobilele in conformitate cu legislația in vigoare;

 • d)  sa întrețină in stare corespunzătoare imobilele in care își desfășoară activitatea, prin asigurarea spălării geamurilor si vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor, fațadelor precum si a anexelor acestora;

 • e)  sa întrețină in stare de curățenie grupurile sociale, utilajele, mobilierul comercial si reclamele;

 • f)  sa-si construiască bazin vidanjabil, la o capacitate care sa asigure necesarul unității, acolo unde nu exista posibilitatea racordării la rețeaua de canalizare;

 • g)  sa asigure vidanjarea acestui bazin cu o firma specializata pentru a putea prezenta chitanța sau factura ultimei vidanjări;

 • h)  sa asigure curățirea si sa execute unde este cazul șanțuri, rigole si podețe pentru o mai buna scurgere a apei meteorice;

 • i)  sa desfășoare activitatea de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice numai după obținerea autorizației de colectare emise de prefectura si cu avizul Primăriei;

j)  in cazul prezentei pelinului sau ambroziei ( plante cu efect alergogen ), in spatiile verzi, vor lua masuri pentru eliminarea acestora;

 • k)  sa evacueze in rețeaua de canalizare ape uzate la parametrii de calitate reglementate conform legislației;

 • l)  sa curețe fațadele spatiilor deținute sub orice forma si a celorlalte construcții aferente amplasate la frontul străzii, tencuirea si zugrăvirea periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliile locale, sa îngrijească pomii, florile, peluzele si alte plantații din fata si perimetrul imobilelor pe care le dețin, din curți si sa le reamenajeze pe cele degradate;

 • m) sa nu ardă resturile vegetale, menajere și alte deșeuri in curți, pe domeniul public si in containere;

 • n)  sa desființeze împrejmuirile improvizate de pe domeniul public, din jurul spatiilor deținute cu orice titlu, in care își desfășoară activitatea sau pe care le folosesc in alte scopuri;

 • o) îndepărtarea zăpezii si a gheții de pe trotuare din dreptul spatiilor deținute cu orice titlu, in care își desfășoară activitatea sau pe care le folosesc in alte scopuri;

Art.40 Obligațiile persoanelor fizice

 • a)  întreținerea si curățenia locuințelor pe care le dețin in proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodărești, a curților si împrejmuirilor acestora, a terenurilor pe care le dețin sau le administrează, până la limita carosabilului;

 • b)  curățarea fațadelor locuințelor si a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea si zugrăvirea periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliile locale, sa îngrijească pomii, florile, peluzele si alte plantații din fata si perimetrul imobilelor pe care le dețin, din curți si sa le reamenajeze pe cele degradate;

 • c)  sa păstreze curățenia si ordinea pe căile de acces, pe trotuare si in parcările pe care le folosesc sau le administrează;

 • d)  sa nu ardă resturile vegetale, menajere și alte deșeuri in curți, pe domeniul public si in containere;

 • e)  să-si construiască bazin vidanjabil, la o capacitate care sa asigure necesarul unității, acolo unde nu exista posibilitatea racordării la rețeaua de canalizare;

 • f)  sa asigure vidanjarea acestui bazin cu o firma specializata pentru a putea prezenta chitanța sau factura ultimei vidanjări;

 • g)  sa desființeze împrejmuirile improvizate de pe străzi, din jurul blocurilor de locuințe sau a caselor de locuit;

 • h)  sa nu cultive legume si zarzavaturi pe domeniul public si sa refacă spatiile verzi afectate;

 • i)  sa participe la repararea si întreținerea părților comune ale imobilelor unde locuiesc;

 • j)  sa asigure curățirea si sa execute unde este cazul șanțuri, rigole si podețe pentru o mai buna scurgere a apei meteorice;

 • k)  îndepărtarea zăpezii si a gheții de pe trotuare din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri;

 • l)   respectarea masurilor stabilite de consiliile locale si județene pentru asigurarea igienei publice si a curățeniei in localități;

 • m) sa crească animale doar in zonele unde aceasta activitate nu este interzisa;

 • n)  este interzisă creșterea animalelor de ferma și a păsărilor în afara adăposturilor amenajate în acest sens și cu respectarea normelor de curățenie și igienă.

 • o)  adăposturile pentru creșterea animalelor de fermă și păsărilor in curțile persoanelor particulare (de cel mult 5 capete porcine, bovine, ovine, caprine, cabaline sau cel mult 10 alte animale/păsări) se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiata locuința învecinata si se exploatează astfel încât sa nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor;

 • p)  spatiile amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populației din zona respectiva, situate la distante de minim 10 m de ferestrele camerelor de locuit, in aceste spatii sunt interzise activitățile de reparații si întreținere auto;

q) in cazul prezentei pelinului sau ambroziei ( plante cu efect alergogen ), in spatiile verzi, vor lua masuri pentru eliminarea acestora;

 • r)  sa nu amplaseze bătătoare de covoare in jurul imobilelor de locuit;

 • s)  sa nu pășuneze animalele in zonele de locuit precum și pe malurile Crișului Repede;

 • t)  să nu murdărească prin scriere desenare clădirile, gardurile, monumentele si statuile de pe raza Municipiului Oradea;

 • u)  să nu prepare hrana, sub nici o formă, pe domeniul public;

 • v)  să nu amplaseze bătătoare de covoare pe domeniul public;

w) expunerea rufele spre uscare pe partea exterioara a imobilelor;

 • x)  sa nu ardă resturile vegetale, menajere și alte deșeuri in curți, pe domeniul public si in containere;

Art.41 Este interzisa atât persoanelor fizice cat si juridice:

 • a) aruncarea, deversarea sau depozitarea pe străzi, trotuare, cai de acces, parcuri, terenuri virane, malurile râului Crișul Repede, malurile celorlalte cursuri de apa si alte locuri publice a reziduurilor de orice fel: resturi de materiale, alimente, hârtii, fructe, țigări, semințe, gunoi de grajd, moloz, obiecte uzate, uleiuri, carburanți, alte deșeuri, etc.;

b) deversarea apelor menajere pe trotuare, in canalizarea pluviala, in rigole sau pe carosabil, in cursurile de apa;

 • c)  spălarea covoarelor, mașinilor sau a altor obiecte pe partea carosabila, pe trotuare, in parcuri, pe malurile apelor si a altor locuri care nu sunt amenajate in acest sens; sa efectueze reparații la autovehicule, reparații care produc disconfort cetățenilor sau sa deverseze substanțe rezultate din aceasta activitate ;

d)  folosirea focului deschis pe domeniul public, pentru evitarea producerii incendiilor;

 • e)  amplasarea de rastele sau improvizații pentru uscarea rufelor pe domeniul public;

CAP. IX SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE

i                                                                          !

Art.42 Nerespectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament, daca nu au fost comise in altfel de condiții întrucât potrivit legii penale sa fie considerate infracțiuni, constituie contravenții si se sancționează după cum urmează:

LA CAPITOLUL VIII

 • a) Încălcarea prevederilor art.38 se sancționează cu amenda cuprinsa intre 1000-2500 RON.

 • b) Încălcarea prevederilor art.39 se sancționează cu amenda cuprinsa intre pentru persoanele juridice cu amenda cuprinsa intre 1500-2500 RON.

 • c)  Încălcarea prevederilor art.40 lit. b,c,j,k se sancționează cu amenda cuprinsa intre 500-2000 RON ;

 • d)  Încălcarea prevederilor art.40 lit. a,d,e,f,g,h,i,j,l,m,n,o se sancționează cu amenda cuprinsa intre 1000-2500 RON.

 • e) Încălcarea prevederilor art.41 se sancționează cu amenda cuprinsa intre 1000-2000 RON pentru persoane fizice iar pentru persoane juridice intre 1500-2500 RON.

Art. 43 In cazul in care contravenientul nu respecta obligația de a înlătura situația creata prin săvârșirea contravenției, ca de exemplu de evacuare a materialelor de demolare a construcțiilor sau amenajărilor improvizate de remediere a degradărilor produse, etc., organul constatator poate aplica in mod repetat, după fiecare somație, la care contravenientul nu se conformează, o noua amenda pentru contravenția săvârșită. La societățile comerciale si instituții, sancțiunea se aplica conducătorului acesteia, patronului sau persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligației respective. Amenda este repetitiva daca fapta este repetitivă. Pentru aceeași fapta se exercita diferite cai de sancțiune: avertizare, amenda, sesizare penala, etc.

Agentul constatator stabilește amenda in cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenției. În afara sancțiunilor prevăzute mai sus, agentul constatator, va putea stabili in cuprinsul aceluiași proces verbal când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contravenție cat si confiscarea obiectelor care au servit la săvârșirea contravenției, cu precizarea valorilor.

Art.44 Constatarea si sancționarea contravențiilor la prezenta hotărâre , se face de către:

 • a) primar, ofițerii si subofițerii de politie, pentru toate contravențiile;

 • b) angajații împuterniciți ai regiilor autonome, pentru contravențiile săvârșite in domeniul lor de activitate;

 • c) salariații Primăriei anume împuterniciți prin dispoziții ale primarului municipiului Oradea;

d) Politia Comunitara a Municipiului Oradea;

Art.45 Achitarea contravențiilor stabilite prin proces verbal de constatare a contravențiilor se poate face la camera 14, parter, la Primăria Municipiului Oradea, str. Piața Unirii nr.1. In termen de 48 de ore de la aplicarea procesului verbal de constatare a contravențiilor se poate plăti jumătate din minimul amenzii la adresa mai sus menționata.

Art.46 Împotriva procesului verbal de constatare a contravențiilor si de aplicare a sancțiunii, contravenienții pot face contestație la instanța de judecata in termen de 15 zile de la comunicare, anexând procesul verbal de constatare a contravențiilor.

Oradea, 31 august 2009