Hotărârea nr. 759/2009

privind preluarea dreptului de folosinta a bunurilor (terenurilor) aferente obiectivelor „Amenajare acces pietonal subteran, in prelungirea pasajului existent pentru a asigura legatura intre Piata Bucuresti si strada Ecaterina Teodoroiu- zona adiacenta a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind preluarea dreptului de folosința a bunurilor (terenurilor) aferente obiectivelor „Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent pentru a asigura legătura între Piața București și strada Ecaterina Teodoroiu- zona adiacentă acesteia” respectiv, „Modernizare Piața București - acces Gara C.F.

Oradea (amenajare stație pentru taxi, transport local, amenajare locuri parcare si spatii verzi)”

Analizând Raportul de specialitate nr. 87915 din data de 27.08.2009, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune preluarea dreptului de folosință a bunurilor (terenurilor) aferente obiectivelor „Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent pentru a asigura legătura între Piața București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia” respectiv, „Modernizare Piața București - acces Gara C.F. Oradea (amenajare stație pentru taxi, transport local, amenajare locuri parcare și spatii verzi)”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu dispozițiile art. 44, alin 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

În conformitate cu art. 36 alin.2) lit. b, c, d, alin.4) lit. a, d, alin. 5) lit.c,alin.6),lit.a, pct. 11, alin.7), lit.a, art.45 alin2) lit.e,f din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă preluarea de la CNCF CFR SA - București prin SRCF Cluj a bunului (terenului) identificat în planul de situație, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul realizării obiectivului de investiție: „Amenajare acces pietonal subteran, în prelungirea pasajului existent pentru a asigura legătura între Piața București și strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacentă acesteia” respectiv, „Modernizare Piața București - acces Gara C.F. Oradea (amenajare stație pentru taxi, transport local, amenajare locuri parcare și spatii verzi)”,

Accesul subteran va fi amenajat cu rampe de acces pentru biciclete și cărucioare de copii.

Art.2 Se aprobă preluarea de la CNCF CFR SA - București prin Sucursala Regionala C.F. Cluj, a bunului (terenului) identificat în planul de situație, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, in scopul realizării obiectivului de investiție: Modernizare Piața București - acces la gara C.F. Oradea (amenajare stație pentru taxi, transport local, amenajare locuri parcare și spații verzi).

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, CNCF CFR SA -București și SRCF Cluj.

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică cu :

Direcția Tehnică

Direcția Economica

Prefectura Județului Bihor

CNCF CFR SA - București prin grija Direcției Tehnice

SRCF Cluj prin grija Direcției Tehnice

Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr. 759


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.


CA fir//(A Sf

.- /r/z/’r/x .e'jșx


&W&

iW

£308*

W

^fewfce

$>&§*&%

wtegSte^

►5 r-sXttjv^?

?IW>

Wb& «mi