Hotărârea nr. 757/2009

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de blocuri de locuinte cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2010,,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de blocuri de locuințe cuprinse în „Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pe anul 2010,,

Analizând Raportul de specialitate nr.84805 din 19.08.2009 întocmit de Direcția Tehnică -Biroul Utilități Publice și Energetic prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 42 blocuri de locuințe cuprinse în „Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pe anul 2010”.

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit. b și d, alin. (4) lit. d, alin. (6) , lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru un număr de 42 blocuri de locuințe cuprinse în ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pe anul 2010, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Ordonator principal de credite.........Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar ..........................................Asociațiile de proprietari

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valorile indicatorilor tehnico -economici sunt prezentați în tabelul din anexa.

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI :        6 luni

CAPACITĂȚI:

Reabilitarea termică a unui număr de 42 blocuri de locuințe care au fost cuprinse în ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pe anul 2010,, .

Capacitățile :

1.Fațada - termoizolare cu polistiren expandat ;

2.Soclu - termoizolare cu polistiren extrudat;

3.Montare tâmplărie PVC cu geam termopan la casa scărilor și apartamente ;

4.Schimbarea distribuției orizontale din subsolul blocurilor ;

 • 5. Refacerea termoizolației terasei blocurilor ;

 • 6. Termoizolarea planșeului peste subsol, in cazul in care la parter sunt apartamente.

FINANȚAREA INVESTITIEI

Finanțarea lucrărilor de intervenție

Finanțarea lucrărilor de intervenție la cele 42 blocuri de locuințe se va face din bugetul local , bugetul de stat, fondul de reparații al asociației de proprietari și /sau alte surse legal constituite.

Repartiția cheltuielilor aferente fiecărui bloc în parte se asigură astfel:

 • - buget de stat ................................... 50% din (C+M ) ,

 • - buget local ...............................30% din (C+M),

 • - surse ale asociațiilor de proprietari și /sau alte surse legal constituite.................20% din ( C+M ) .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Tehnică, Direcția Economica, Direcția Juridica din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •    Direcția Juridică

 • •    Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • •    Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr.757.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

Anexa 1 la HCL 757/2009

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 42 blocuri de locuințe cuprinse în ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pe anul 2010

SITUAȚIA EXISTENTĂ

J

Majoritatea blocurilor de locuințe din municipiul Oradea au fost construite în perioada 1950-1990, fără a se pune un accent deosebit pe eficiența energetică a clădirilor de locuit. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri sunt caracterizate de un consum excesiv de energie termică. Criza energetică la nivel mondial precum și încălzirea globală sunt două argumente care au stat la baza măsurilor pe care Uniunea Europeană le-a luat în domeniul energetic.

România ca țară membră a Uniunii Europene trebuie să îndeplinească aicqusul comunitar. În acest sens a fost adoptat cadrul legislativ de creștere a performanței energetice pentru blocurile de locuințe.

Municipiul Oradea a fost cuprins în programul național de reabilitare termică cu 7 blocuri, dintre care 2

blocuri s-au retras din program.

Până în prezent a fost întocmită documentația de reabilitare termică pentru 5 blocuri, fiind aprobați, prin

HCL, indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru toate cele 5 blocuri.

Se face precizarea că documentația tehnică de reabilitare a fost elaborată cu fonduri de la bugetul de stat. NECESITATEA LUCRĂRII

Investiția prin care se va realiza reabilitarea termică a 42 blocuri de locuințe are ca scop reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea blocurilor concomitent cu menținerea condițiilor igienico-sanitare și de confort , în conformitate cu legislația în vigoare, pe tot parcursul unui an , atât pentru proprietarii de apartamente, cât și pentru locatarii din apartamente.

Reducerea consumului de materie primă precum și scăderea gradului de poluare sunt argumentele care au stat la baza măsurilor întreprinse de către Uniunea Europeană în domeniul energetic.

Reducerea consumului de energie termică conduce în final la eliminarea subvenției pe Gcal , fapt ce

constituie un beneficiu pentru Consiliul Local al municipiului Oradea.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, stabilește că valoarea consumului specific anual pentru încălzire trebuie să fie sub 100 kWh/m2 an. OPORTUNITATEA LUCRĂRII

România ca țară membră a Uniunii Europene trebuie să se alinieze la obiectivele Comunității Europene. Esența obiectivelor constă în creșterea performanței în toate domeniile de activitate concomitent cu asigurarea confortului termic .

În acest sens Parlamentul României a adoptat Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 cu privire la creșterea performanței energetice a clădirilor , ținându-se cont de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de temperatură interioară și de eficiența economică.

Pentru România este obligatorie îndeplinirea prevederilor Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European

și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice.

Pentru demararea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe , Parlamentul României a adoptat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Prin aplicarea prevederilor OG nr. 18/2009 , pe termen scurt și mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea blocurilor de locuințe prin reducerea facturilor cu încălzirea, se asigură susținerea operatorilor economici din domeniul construcțiilor și se creează locuri de muncă.

În conformitate cu prevederile art.19 , alin. a) din O.G nr.18/2009 , Consiliul Local al municipiului Oradea aprobă la propunerea coordonatorului local care este primarul municipiului Oradea : ,,indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,, .

În contextul celor prezentate mai sus propunem aprobarea :

,,Programului local multianual al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2010,,

Ordonatorul principal de credite:

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Beneficiarul investiției:

Asociațiile de proprietari

Valoarea totală a investiției ( inclusiv TVA) 14909,70 mii lei

din care : C+M ( inclusiv TVA ) 13971,00 mii lei

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

CAPACITĂȚI:

J

Prin această investiție se reabilitează termic un număr de 42 blocuri de locuințe. Lucrările de intervenție sunt:

1.Fațada - termoizolare cu polistiren expandat ;

2.Soclu - termoizolare soclu cu polistiren extrudat ;

 • 3. Montare tâmplărie PVC cu geam termopan la casa scărilor și apartamente

 • 4. Schimbarea distribuției orizontale din subsolul blocului ;

 • 5. Refacerea termoizolației terasei blocurilor ;

 • 6. Termoizolarea planșeului peste subsol, în cazul în care la parter sunt apartamente ;

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului

Finanțarea lucrărilor de intervenție se va face din bugetul local , bugetul de stat, fondul de reparații al asociației de proprietari și /sau alte surse legal constituite.

Finanțarea executării lucrărilor de intervenție se asigură astfel:

- buget de stat......................... 50% din (C+M)

- buget local ...........................30% din (C+M)

 • - surse ale asociațiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite ................................... 20% din ( C+M

)

Repartizare buget pentru reabilitare termică a 42 blocuri de locuinte pentru anul 2010 :

-bugetdestat 50% din (C+M ),adica          6985,50 mii lei

-buget local 30%,din (C+M),adica           4191,30 mii lei

- surse ale asociatiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite

20% din ( C+M ) , adica                            2794,20 mii lei

Oradea, 31 august2009

Nr.crt.Beneficiar"Tip bloc, adresa"Indicatori valorici (mii lei)Indicatori fiziciEsalonarea investitiei (mii lei)Surse de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie (C+M) (mii lei)
Asociatia de ProprietariVal. totala a lucrarilor de interventieC+MInvestitia specifica [(C+M)/Aria utila] ( mii lei )Durata de executie (luni)Durata perioadei de garantie (ani)Durata de recuperare a investitiei (ani)Consumul anual specific de energie kWh/mpEconomia de energie anuala (tep/an)Reducerea emisiilor de CO2 (kg CO2/an)Investitie totala P+EC+MBuget de stat 50%Buget local 30%Fondul de reparatii asoc. proprietari 20%Total
1"Asoc.,, Unirea,,""Bloc M7, str. Gen. Magheru,nr.7"4003900.231239943.618.5842039019511778390
2"Asoc.,, D 34,,""Bloc D34, str. Aluminei,nr.7"3002960.325239932.6524.14312.4829614888.859.2296
3"Asoc. ,,Dorna,,""Bloc Q32-33, str. P. Curcanul nr.26"3503420.247239936.2628.09372342171102.668.4342
4Asoc.Cazaban-Onesti"Bloc P 50, str.Onestilor,nr.104"3503420.251238915.4824.88372342171102.668.4342
5"Asoc, ,, Cazaban-Onesti,,""BlocPc 63,str.Cazaban,nr.3"2502460.363238922.4118.5726824612373.849.2246
6"Asoc, ,, Cazaban-Onesti,,""Bloc P64, str.Cazaban,nr.3/A"2502460.369239932.5220.4726824612373.849.2246
7"Asoc, ,, Cazaban-Onesti,,""Bloc Pb 71, str. Onestilor,nr. 95"3002960.311238913.4326.82312.4829614888.859.2296
8"Asoc . ,, Lacul Rosu,,,""Bloc P65, str.Cantacuzino-nr.8"4003950.3342310975.7226.76439.19395197.5118.579395
9"Asoc. ,, Lacul Rosu,,""Bloc Pb 72,str. Moldovei,nr.3"3503420.261238935.727.04368342171102.668.4342
10"Asoc. ,, Lacul Rosu,,""Bloc Pb 68, str.Zimbrului,nr.3"3002960.3182310973.825.4318.0429614888.859.2296
11"Asoc. ,,Lacul Rosu,,""Bloc Pb 74,str. Locomotivei,nr.4"3002960.3182310973.8928.2317.9729614888.859.2296
12"Asoc. ,,Lacul Rosu,,""Bloc Pc 66, str. Zimbrului,nr.7"2502460.383239932.128.2126824612373.849.2246
13"Asoc.,, Lacul Rosu,,""Bloc Pc 69, str.Zimbrului,nr.1"2502460.389239963.2431.3526824612373.849.2246
14"Asoc. ,, Lacul Rosu,,""Bloc Pc 73,str. Locomotivei,nr.2"2502460.383238931.7717.1726824612373.849.2246
15"Asoc. ,, Lacul Rosu,,""Bloc Pb70, str.Moldovei,nr.7"3002960.318239953.3128.44317.9729614888.859.2296
16"Asoc. ,, Lacul Rosu,,""Bloc Pb71, str.Moldovei,nr.5"3002960.318239953.1426.99317.9729614888.859.2296
17"Asoc,, Dalia,,""Bloc Q28,Q29,Q30, str. P. Curcanul "4504430.215238927.6141.79469.39443221.5132.988.6443
18"Asoc. ,,.220,,""Bloc Pb17, str.Cazaban,nr.16"3002960.311239933.0325.54312.4829614888.859.2296
19"Asoc. ,,.220,,""Bloc Pb18, str.Cazaban,nr.14/A"3002960.318238913.1226.8312.4829614888.859.2296
20"Asoc. ,,.220,,""Bloc Pb19, str.Cazaban,nr.14"3002960.318239923.9828.28312.4829614888.859.2296
21"Asoc. ,,.220,,""Bloc X13, str.Cazaban,nr.20/A"3002960.349239933.2932.59312.4829614888.859.2296
22"Asoc. ,,.220,,""Bloc X14, str.Cazaban,nr.20/A"3002960.349239933.9337.07312.4829614888.859.2296
23"Asoc.Crinul,,""Bloc nr.28/A+B, Bdul Decebal-28"4504430.3112399410.6234.68469.39443221.5132.988.6443
24"Asoc. ,,Sansa,,""Bloc nr. 25, Bdul Decebal-25"4504430.311239949.2230.67469.39443221.5132.988.6443
25"Asoc. ,,10 ,, ""Bloc 5, str. Maresal Averescu 5"4504430.3239946.7528.36469.39443221.5132.988.6443
26"Asoc. ,,10,,""Bloc 7, str.Maresal Averescu ,nr.5"3002960.318239954.3229.77312.4629614888.859.2296
27"Asoc. ,,10,,""Bloc nr.11, str. Maresal Averescu,nr.11"3002960.3182310964.3229.77312.4629614888.859.2296
28"Asoc. ,, Lapusului 7 ,Bl. Pc11,,""Bloc Pc 11, str. Lapusului, nr 7"2502460.38239962.5624.5926824612373.849.2246
29"Asoc. ,, Cazaban 4,Bl.P5 ,,""Bloc P5, str. Cazaban,nr.4"3002960.259239963.9125.57314.1929614888.859.2296
30"Asoc. ,, Cazaban 8,Bl. P3,,""Bloc P 3, str. Cazaban,nr.8"3503420.256239955.3124.71368342171102.668.4342
31"Asoc. ,, Cazaban 6,Bl. P4 ,,""Bloc P 4, str.Cazaban,nr.6,, "3002960.311239962.0216.92312.4929614888.859.2296
32"Asoc. ,, Lapusului 1, Bl. R8 ,,""Bloc R 8, str. Lapusului,nr.1"3503420.266239953.3416.19368342171102.668.4342
33"Asoc. ,, Lapusului 3, Bl. P9 ,,""Bloc P 9, str. Lapusului,nr. 3"3503420.256238945.0123.3368342171102.668.4342
34"Asoc.,, Brancusi nr.144,,""Bloc Pb 9, str.Sf. Apostol Andrei, nr.105"3503420.263239962.9516.89368342171102.668.4342
35"Asoc. Brancusi, nr.144,,""Bloc Pb 30, str. N. Balcescu,nr. 2A"4003950.6172310971.9325.55408.4395197.5118.579395
36"Asoc, Pta Bucuresti,,""Bloc 6/A+B,str. Pta Bucuresti,nr.6A"4504430.226238928.0342.26469.39443221.5132.988.6443
37"Asoc. ,, Nr.234,,""Bloc G6,str. Aleea Rogerius,nr.1,,"6005900.143239918.8117.1623590295177118590
38"Asoc.. ,,Nr.18,,""Bloc nr. 1,str. R . Ciorogariu,nr.1"4504430.152399311.4730.11469.39443221.5132.988.6443
39"Asoc. ,,Ciheiului D112,, ""Bloc D112, str. Ciheiului,nr.1"4003950.563239932.2827.12406.86395197.5118.579395
40"Asoc. ,, Unic,,""Bloc S3, str. W.Shakespeare,nr.29"3002960.313239932.8434.06312.4929614888.859.2296
41"Asoc.,, Armatei Române 14 ,,""Bloc nr.14, str. Armatei Române"2502460.33239964.3236.7826824612373.849.2246
42"Asoc. ,,120 Zona de Vest,,""Bloc C10/B, str. Italiana,nr.23"3002960.271239955.1929.5312.4929614888.859.2296
TOTAL142001397113.1413948189.181137.0814909.68139716985.54191.32794.213971