Hotărârea nr. 756/2009

privind aprobarea „PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL DE REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE PE ANUL 2010 PENTRU MUNICIPIUL ORADEA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea „PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL DE REABILITARE TERMICĂ BLOCURI DE LOCUINȚE PE ANUL

2010 PENTRU MUNICIPIUL ORADEA”

Analizând Raportul de specialitate nr. 84802 din 19.08.2009 întocmit de Direcția Tehnică -Biroul Utilități Publice și Energetic prin care se propune aprobarea PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL DE REABILITARE TERMICĂ BLOCURI DE LOCUINȚE PE ANUL 2010 PENTRU MUNICIPIUL ORADEA

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit. b, d, alin. (4) lit. d, alin. (6) , lit. a) pct. 14, art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001

republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă „PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINȚE PE ANUL 2010 PENTRU MUNICIPIUL ORADEA” cu următoarele caracteristici principale:


Coordonator local ................................ Primarul municipiului Oradea

Beneficiar al investiției..................................Asociația de proprietari

Prezentare program ...........................Conform priorităților din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

CADRU LEGAL .............................O.U.G nr.18/2009

Programul a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

CAPACITĂȚI

Prin programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe se realizează masurile și acțiunile ce se impun în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Măsurile de intervenție se vor stabili de către Auditorul Energetic atestat de MDRL în conformitate cu metodologia de calcul MC/2006. Valorile indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate se vor aproba prin Hotărâre a Consiliului Local cu notificare către asociația de proprietari.

FINANTAREA INVESTIȚIEI

1.Sursele de finanțare sunt : bugetul local, bugetul de stat și fondul de reparații al asociației de proprietari în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009.

2.Repartizarea surselor de finanțare

Buget local

Finanțarea Documentației de reabilitare termică în proporție de 100%

Execuție lucrări de reabilitare termică 30%

Buget de stat

 • - Lucrări de execuție reabilitare termică 50%

Fond de reparații al asociației de proprietari

 • - Lucrări de execuție reabilitare termică 20%

Art.2. Se aprobă nota de fundamentare și indicatorii tehnico-economici pentru un număr de 42 de blocuri de locuințe cuprinse în „Programul local al municipiului Oradea de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pe anul 2010 conform anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Juridică - Serviciul Administrație Publică Locală

 • - Direcția Tehnică

 • - Asociații de proprietari prin grija Direcției Tehnice

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.756.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

CONSILIUL LOCAL ORADEAANEXA 1 la HCL 756/2009
PROGRAM LOCAL
DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE
pentru anul 20092010
Nr. CrtAdresa imobilAnul const.Regim inaltime S+P+ESistem constructivNr. Apart.Prioritatea Arie constr. desf. - mp -Valoarea investitiei conform deviz aprobat de Consiliul Local Oradea
1"Bloc M7, str. Gen. Magheru,nr.7"1986S+P+7Ebeton1813600390000
2"Bloc D34, str. Aluminei,nr.7"19881P+4Ebeton152911.6296000
3"Bloc Q32-33, str. P. Curcanul nr.26"19771P+4Ebeton2131384342000
4"Bloc P50,str. Onestilor,nr.104"19791P+4Ebeton2141675342000
5"Bloc Pc63, str. Cazaban,nr.3"19791P+4Ebeton115931246000
6"Bloc P64, str. Cazaban,nr3/A"19791P+4Ebeton106931246000
7"Bloc Pb 71,str. Onestilor,nr.95"19791P+4Ebeton2071230296000
8"Bloc Pb 65,str. Cantacuzino,nr.8"19821P+4Ebeton2081775395000
9"Bloc Pb 72,str. Moldovei,nr.3"19821P+4Ebeton1991775342000
10"Bloc Pb 68,str. Zimbrului,nr.3"19821P+4Ebeton19101308.1296000
11"Bloc Pb 74,str. Locomotivei,nr.4"19821P+4Ebeton20111308.1296000
12"Bloc Pc 66,str. Zimbrului,nr.7"19821P+4Ebeton1112914.2246000
13"Bloc Pc 69,str. Zimbrului,nr.1"19821P+4Ebeton1113914.2246000
14"Bloc Pc 73,str. Locomotivei,nr.2"19821P+4Ebeton1114914.2246000
15"Bloc Pb 70,str. Moldovei,nr. 7"19821P+4Ebeton20151308.1296000
16"Bloc Pb 71,str. Moldovei,nr.5"19821P+4Ebeton20161308.1296000
17"Bloc Q28,Q29,Q30,str.Penes Curcanu"19771P+4Ebeton30172850443000
18"Bloc Pb17, str.Cazaban,nr.16"19781P+4Ebeton20181303.4296000
19"Bloc Pb18, str.Cazaban,nr.14/A"19781P+4Ebeton20191303.4296000
20"Bloc Pb19, str.Cazaban,nr.14"19781P+4Ebeton19201303.4296000
21"Bloc X13, str.Cazaban,nr.20/A"19781P+4Ebeton21211233.75296000
22"Bloc X14, str.Cazaban,nr.20/A"19781P+4Ebeton21221233.75296000
23"Bloc nr.28/A+B,str.Decebal-28"19601P+4Ecaramida40232500443000
24"Bloc nr.25,str. Decebal-25"19591P+4Ecaramida50242500443000
25"Bloc 5,str.Maresal Averescu ,nr.5"19641P+4Ecaramida30252150443000
26"Bloc 7,str.Maresal Averescu ,nr.5"19641P+4Ecaramida20261535296000
27"Bloc11,str.Maresal Averescu ,nr.11"19641P+4Ecaramida20271535296000
28"Bloc Pc11,str. Lapusului,nr.7"19851P+4Ebeton10281000246000
29"Bloc P5,,str. Cazaban,nr.4"19791P+4Ebeton20291450296000
30"Bloc P3, str. Cazaban,nr.8"19791P+4Ebeton20302000342000
31"Bloc P4,str. Cazaban,nr.6"19791P+4Ebeton20311450296000
32"Bloc R8,str.Lapusului,nr.1"19791P+4EBCA16322100342000
33"Bloc P9,str.Lapusului,nr.3"19791P+4Ebeton20332000342000
34"Bloc Pb 9,str. Sf. Apostol Andrei,nr.105"19801P+4Ebeton20342150342000
35"Bloc Pb30,str.N.Balcescu,nr.2A"19821P+4Ebeton20352150395000
36"Bloc nr.6/A+B,str.Pta Bucuresti-6A"19611P+4Ecaramida40362650443000
37"Bloc G6,str.Aleea Rogerius,nr.1"19691P+4Ecaramida83375080590000
38"Bloc nr.1,str. Roman Ciorogariu -1"19761P+4Ecaramida40383146443000
39"Bloc D112,str.Ciheiului,nr.1"19881P+8EBCA24392490395000
40"Bloc S3,W.Shakespeare-29"19621P+4Ecaramida20401274296000
41"Bloc nr.14,str. Armatei Române-14"19601P+4Ecaramida16411405246000
42"Bloc C10/B,str.Italiana,nr.23"19751P+4Ebeton20421308296000
TOTAL94773288.3"13,971,000 $"
"Raspundem pentru legalitatea, necesitatea ,oportunitatea,realitatea si exactitatea datelor inscrise in prezentul tabel"

Anexa 2 laHCL 756/2009

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea și oportunitatea aprobării ,, Programul local multianual al municipiului Oradea de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pe anul 2010 ,,

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Majoritatea blocurilor de locuințe din municipiul Oradea au fost construite in perioada 1950-1990, fără a se pune un accent deosebit pe eficiența energetică a clădirilor de locuit. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri sunt caracterizate de un consum excesiv de energie termică. Criza energetică la nivel mondial precum și încălzirea globală sunt două argumente care au stat la baza măsurilor pe care Uniunea Europeană le-a luat în domeniul energetic.

România ca țară membră a Uniunii Europene trebuie să îndeplinească aicqusul comunitar. În acest sens a fost adoptat cadrul legislativ de creștere a performantei energetice pentru blocurile de locuințe.

Municipiul Oradea a fost cuprins în programul național de reabilitare termică cu 7 blocuri, dintre care 2 blocuri s-au retras din program.

Până în prezent a fost întocmită documentația de reabilitare termică pentru 5 blocuri, fiind aprobați, prin HCL, indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru toate cele 5 blocuri.

Se face precizarea că documentația tehnică de reabilitare a fost elaborată cu fonduri de la bugetul de stat.

Pentru anul 2009 ,Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat prin HCL nr. 179 /16.03.2009 ,,Programul local multianual de reabilitare termică ,, care cuprinde un număr de 36 blocuri de locuințe, iar prin H.C.L nr.481/15.06.2009 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai documentației DALI pentru cele 36 blocuri de locuințe.

NECESITATEA LUCRĂRII

Investiția prin care se va realiza reabilitarea termică a 42 blocuri de locuințe are ca scop reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea blocurilor concomitent cu menținerea condițiilor igienico-sanitare și de confort , în conformitate cu legislația în vigoare, pe tot parcursul unui an , atât pentru proprietarii de apartamente, cât si pentru locatarii din apartamente.

Reducerea consumului de materie primă precum și scăderea gradului de poluare sunt argumentele care au stat la baza măsurilor întreprinse de către Uniunea Europeană în domeniul energetic.

Reducerea consumului de energie termică conduce în final la eliminarea subvenției pe Gcal , fapt ce constituie un beneficiu pentru Consiliul Local al municipiului Oradea.

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, stabilește că valoarea consumului specific anual pentru încălzire trebuie sa fie sub 100 kWh/m2 an.

OPORTUNITATEA LUCRĂRII

România ca țară membră a Uniunii Europene trebuie să se alinieze la obiectivele Comunității Europene. Esența obiectivelor constă în creșterea performanței în toate domeniile de activitate concomitent cu asigurarea confortului termic .

În domeniul energetic, pentru România , unul din obiective este acela de a realiza creșterea performanței energetice a clădirilor.

În acest sens Parlamentul României a adoptat Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 cu privire la creșterea performanței energetice a clădirilor , ținându-se cont de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de temperatură interioară și de eficiența economică.

Pentru România este obligatorie îndeplinirea prevederilor Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali și serviciile energetice.

Pentru demararea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, Parlamentul României a adoptat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Prin aplicarea prevederilor OG nr. 18/2009 , pe termen scurt și mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea blocurilor de locuințe prin reducerea facturilor cu încălzirea, se asigură susținerea operatorilor economici din domeniul construcțiilor și se creează locuri de muncă.

În conformitate cu prevederile art.19 , alin. a) din O.G nr.18/2009 , Consiliul Local al municipiului Oradea aproba la propunerea coordonatorului local care este primarul municipiului Oradea : ,,indicatorii tehnico-economici privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

In contextul celor prezentate mai sus propunem aprobarea : ,,Program Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2010,,

Ordonatorul principal de credite:

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Beneficiarul investiției:

Asociațiile de proprietari

Valoarea totală a investiției ( inclusiv TVA) 14909,70 mii lei

din care : C+M ( inclusiv TVA ) 13971,00 mii lei

Oradea, 31 august 2009.

Anexa 3 la HCL 756/2009

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

CAPACITĂȚI:

J

Prin această investiție se reabilitează termic un număr de 42 blocuri de locuințe. Lucrările de intervenție sunt: I.Fațada - termoizolare cu polistiren expandat ;

2.Soclu - termoizolare soclu cu polistiren extrudat ;

 • 3. Montare tâmplărie PVC cu geam termopan la casa scărilor și apartamente

 • 4. Schimbarea distribuției orizontale din subsolul blocului ,

 • 5. Refacerea termoizolației terasei blocurilor ;

 • 6. Termoizolarea planșeului peste subsol, în cazul în care la parter sunt apartamente.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

J                                                           J

Finanțarea obiectivului

Finanțarea lucrărilor de intervenție se va face din bugetul local , bugetul de stat, fondul de reparații al asociației de proprietari și /sau alte surse legal constituite.

Finanțarea executării lucrărilor de intervenție se asigură astfel:

 • - buget de stat......................... 50% din (C+M)

 • - buget local ...........................30% din (C+M)

 • - surse ale asociațiilor de proprietari și /sau alte surse legal constituite - 20% din (C+M) Repartizare buget pentru reabilitare termică a 42 blocuri de locuințe pentru anul 2010 :

 • - buget de stat 50% din ( C+M ) , adică    6985,50 mii lei

 • - buget local 30% , din ( C+M ) , adică      4191,30 mii lei

 • - surse ale asociațiilor de proprietari și /sau alte surse legal constituite

20% din ( C+M ) , adică                    2794,20 mii lei

Oradea, 31 august2009