Hotărârea nr. 754/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Bogdan Petru si sotia Bogdan Maria reprezentind suprafata de 8 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155101, inscris in C.F. 155101 Oradea, situat in Oradea str. Ciresilor, cu destinatia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Bogdan Petru și soția Bogdan Maria reprezentând suprafața de 8 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155101, înscris în C.F. 155101 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52223 din data de 23 iunie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 8 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155101, înscris în C.F. 155101 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor, cu destinația de “drum public”.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.160/28.02.2006 și a "Planșei U4 - Circulația terenurilor” , Avizată favorabil cu nr. 80/17.02.2005 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru PUD - construirea unei case familiale S+P+M se propune lărgirea străzii Cireșilor la profil transversal de 12,00 m, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public al municipiului Oradea.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 166/08.05.2009, dl Bogdan Petru și soția Bogdan Maria donează Municipiului Oradea suprafața de 8 mp., teren identificat cu nr. cadastral 155101 înscris in C.F. 155101 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2) lit. c), alin 5) lit. a) art. 45 alin 3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Bogdan Petru și soția Bogdan Maria, reprezentând suprafața de 8 mp, teren identificat cu nr. cadastral155101, înscris în C.F. 155101 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se vor face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelate cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •  D-lui Bogdan Petru prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 august 2009

Nr.754.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”