Hotărârea nr. 753/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155090 inscris in CF 155090 Oradea, reprezentind Parcul Industrial S.C. Eurobussines Parc Or

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155090 înscris în CF 155090 Oradea, reprezentând Parcul Industrial S.C. Eurobussines Parc Oradea S.R.L., situat în Oradea sos. Borșului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56394 din data de 28 august 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155090 înscris în CF 155090 Oradea, în două parcele.

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 489/15.06.2009 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului, construcții și teren în suprafață de 121,29 ha, situate în Oradea, str. Borșului, transmise în domeniul public al municipiul Oradea prin O.U.G. nr.105/2008 și administrate de S.C. Eurobussines Parc Oradea S.R.L. cu destinația de parc industrial.

Conform CF 155090 Oradea, terenul identificat cu nr. cadastral 155090 în suprafață de 1.212.900 mp. este

proprietatea Municipiului Oradea.

În vederea atragerii surselor de finanțare necesare realizării rețelei de utilități publice și a infrastructurii rutiere, se propune dezmembrarea parcelei cu nr. cadastral 155090 Oradea, în două loturi.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2) lit. c), alin. 5), lit. a) art.45 alin. 3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a terenului

identificat cu nr. cadastral 155090 înscris în CF 155090 Oradea, astfel:


Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. Cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit

- mp -

155090

155090 Oradea

1212900

LOT1

746.888

LOT 2

466.012


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  Biroul Cadastru

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.753.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”