Hotărârea nr. 749/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Bota Alexandru Traian Daniel si sotia Bota Laura Corina, reprezentind suprafata totala de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156329 inscris in C.F. 156329 Oradea, situat in Oradea zona str. Nufarului, cu destinatia

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Bota Alexandru Traian Daniel și soția Bota Laura Corina, reprezentând suprafața totala de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156329 înscris în C.F. 156329 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56130 din data de 25 august 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156329, înscris în C.F. 156329 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - Construire Locuință familială P+M și reglementare acces, str. Nufărului nr. 169/7, nr. cad. 156328 și 156329 - Oradea și a Planșei ”4/U - Circulația terenurilor”, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 594/13.07.2009 se propune lărgirea drumului identificat cu nr. cadastral 10878 Oradea la un profil de 12,00 m (6,00 din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes și lărgirea drumului identificat cu nr. cadastral 10889 la un profil de 11,00 m. lățime, (5,50 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 114/05.06.2009 dl. Bota Alexandru Traian Daniel și soția Bota Laura Corina, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 56 mp., teren identificat cu nr. cadastral 156329, înscris în C.F. 156329 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2) lit.„c”, alin. 5), lit. a); art. 45 alin. 3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Bota Alexandru Traian Daniel și soția Bota Laura Corina, reprezentând suprafața totală de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156329, înscris în C.F. 156329 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se vor face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelate cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •     Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •     Instituția Arhitectului Șef

  • •    Administrația Imobiliară Oradea

  • •     Serviciul Terenuri

  • •    Direcția Tehnică

  • •     Serviciul Financiar Contabil

•     Dl Bota Alexandru Traian Daniel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.749.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”