Hotărârea nr. 748/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Toca Ioan Dorel si sotia Toca Anca Corina, reprezentind suprafata totala de 22 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20747, inscris in C.F.151555 Oradea, situat in Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinatia de “drum

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Toca loan Dorel și soția Toca Anca Corina, reprezentând suprafața totală

de 22 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20747, înscris în C.F.151555 Oradea, situat în Oradea str.

Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56131 din data de 25 august 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 22 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20747 , înscrise în C.F. 151555 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.471/28.05.2009 și planșei 05/U-circulația terenurilor, avizată favorabil cu nr.1469/30.09.2008 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru aprobarea construirii unei locuințe individuale S+P+E( M), se propune lărgirea străzii Dimitrie Anghel la profil transversal de12m (6,00m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1561/02.03.2009 , dl. Toca Ioan Dorel și soția Toca Anca Corina , donează Municipiului Oradea suprafața totală de 22 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 20747 , înscrise în C.F. 151555 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui, Toca Ioan Dorel și soția Toca Anca Corina reprezentând suprafața totală de 22 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20747, înscris în C.F.151555 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se vor face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelate cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •  Direcția Tehnică

  • •  Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Dl. Toca Ioan Dorel și soția Toca Anca Corina prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 31 august 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.748.

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”